ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigence*, -indigence-

indigence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigence (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
English-Thai: Nontri Dictionary
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน

indigence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮乏[きゅうぼう, kyuubou] (n,vs) poverty; destitution; privation; indigence; penury; (P)

indigence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจน[n.] (khwām jon) EN: poverty ; indigence FR: pauvreté [f] ; indigence [f] ; dénuement [m] = dénûment [m]
ความยากจน[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; beggary ; impoverishment FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากจนข้นแค้น[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigence
Back to top