ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anquished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anquished*, -anquished-

anquished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นพยศ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ
สิ้นฤทธิ์ (v.) be vanquished See also: be defeated Syn. หมดฤทธิ์, หมดพยศ, สิ้นพยศ

anquished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P)

anquished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดเขี้ยวหมดเล็บ[v.] (motkhīomotl) EN: be vanquished FR:
หมดเขี้ยวหมดงา[v.] (motkhīomot-) EN: be vanquished FR:
สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ[v.] (sinkhīosinl) EN: be vanquished FR:
สิ้นฤทธิ์[adj.] (sinrit) EN: vanquished ; defeated ; conquered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anquished
Back to top