ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

troubled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *troubled*, -troubled-

troubled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry
troubled (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive
English-Thai: HOPE Dictionary
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ยาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก
ยากลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ยากลำเค็ญ (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further.ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก
We look back down... on poor, troubled Belfast.เรามองย้อนกลับไปลง ... ที่ยากจนทุกข์เบลฟาส
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ
Hey, how about cannon-styled musical toilet seats that play "Bridge Over Troubled Water" when you take a dump?เอางี้มั้ย เอาโถชักโครกรูปปืนใหญ่ ที่มีเสียงดนตรีด้วยซะเลยเป็นไง เอาแบบมีเพลง บริดจ์ โอเวอร์ ทรับเบิ้ล วอเตอร์ บรรเลง ตอนที่เรานั่งอึดีมั้ย
I was starving and ate two bowls Guess that troubled my bowels.ฉันหิวโซเลยซัดไปสองชาม สงสัยกำลังขึ้นอืดในท้องน่ะ
Well, I always say, laughter is Gods hand on a troubled world.ฉันพูดเสมอว่า "เสียงหัวเราะ เป็นยาวิเศษเยียวยาโลกที่ว้าวุ่น"
Sorry to have troubled you.ขอโทษที่สร้างปัญหาให้นะครับ
Anyway I'm sorry to have troubled you when you are so busy with work.ยังไงก็ต้องขอโทษคุณด้วย ที่ไปรบกวนคุณ ตอนที่คุณกำลังยุ่งเรื่องงาน
Ah, well, if the book has troubled you...ถ้าคุณมีปัญหากับมันมากนัก...
One small bite to drag her down into a deep and troubled sleep.แค่คำเล็กๆ ก็สามารถทำให้นางล้มลง สู่ห้วงลึกแห่งการหลับใหล
You are the troubled neighborhood boy who cried wolf.คุณน่ะเป็นเด็กข้างบ้านจอมปัญหา ที่น่ารำคาญ

troubled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愦 / 憒] confused; troubled
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, 羲皇上人] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
[xī, ㄒㄧ, 恓] troubled; vexed

troubled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

troubled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาใจ[adj.] (khā jai) EN: lingering in one's mind ; still troubled (by) FR: encore ému
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:
คับข้องใจ[adj.] (khap khøngj) EN: troubled ; frustrated FR: frustré
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troublesome ; troubled ; troublous FR: dur ; difficile ; malaisé
หนักใจ[adj.] (nakjai) EN: worried ; concerned ; troubled ; disturbed FR: embarrassé
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:
นอนตาไม่หลับ[v.] (nøntāmailap) EN: be unable to sleep ; be sleepless ; be troubled FR:
เป็นทุกข์[adj.] (penthuk) EN: troubled ; distressed FR:
เร่าร้อน[adj.] (raorøn) EN: tormented ; troubled ; afflicted FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ศพละ[adj.] (saphala) EN: troubled FR:
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting FR: affairé
ยากลำบาก[v. exp.] (yāk lambāk) EN: be in difficulty ; be troubled by FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: untroubled ; smooth FR:

troubled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า troubled
Back to top