ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstinacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstinacy*, -obstinacy-

obstinacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstinacy (n.) ความดื้อ Syn. stubbornness, obduracy Ops. obedience
English-Thai: HOPE Dictionary
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
English-Thai: Nontri Dictionary
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดื้อ (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น
ความดื้อรั้น (n.) obstinacy See also: stubbornness, mulishness, persistence Syn. ความรั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't understand your obstinacy.ข้าไม่เข้าใจความดื้อดึงของเจ้าเลย

obstinacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏執[へんしゅう;へんしつ, henshuu ; henshitsu] (n,vs) bias; eccentricity; obstinacy
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy
我執[がしゅう, gashuu] (n) egotism; obstinacy
我意[がい, gai] (n) self-will; obstinacy
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P)
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness
意地っ張り[いじっぱり, ijippari] (adj-na,n) (See 意地を張る) obstinacy; obstinate person
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
立て引く;達引く;立引く[たてひく, tatehiku] (v5k) to compete with each other (e.g. out of pride, obstinacy, etc.)

obstinacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความดื้อรั้น[n.] (khwām deūra) EN: obstinacy ; stubbornness FR: obstination [f] ; entêtement [m]
ถัมภ์[n.] (tham) EN: obstinacy FR:
ถัมภะ[n.] (thampha) EN: obstinacy ; immobility ; hardness ; obduracy FR:
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstinacy
Back to top