ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unjustifiably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unjustifiably*, -unjustifiably-

unjustifiably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unjustifiably (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unjustifiably
Back to top