ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observance*, -observance-

observance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observance (n.) การปฏิบัติตาม Syn. compliance, obedience Ops. non-observance
observance (n.) พิธีกรรมทางศาสนา See also: พิธีฉลอง, พิธีการฉลองทางศาสนา Syn. ceremony
observance (n.) กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา See also: ระเบียบทางศาสนา Syn. rule, custom
observance (n.) การสังเกต Syn. observation
English-Thai: HOPE Dictionary
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
English-Thai: Nontri Dictionary
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
observance of rightsการเคารพสิทธิ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัตร (n.) observance of precepts Syn. ความประพฤติ, การปฏิบัติ
ธรรมจรณะ (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจรรยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธัมมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมนิยม (n.) law observance
ธรรมนิเวศ (n.) law observance See also: religious devotion, religious observance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Area schools and many of the town's local businesses will be closed in observance... native americans believe that when their pictures are taken, their souls are stolen and locked in the photograph forever.พื้นที่โรงเรียนและนักธุรกิจท้องถิ่นหลายๆคน จะถูกปิดตามปฏิบัติการ คนอเมริกันดั้งเดิมเชื่อว่า เมื่อพวกเขาถูกถ่ายภาพ

observance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P)
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n,vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P)

observance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จตุปาริสุทธิศีล[n.] (jatupārisut) EN: fourfold observance to insure purity FR:
นิจศีล[n.] (nitjasīn) EN: the Five Buddhist Precepts ; regular precepts ; uninterrupted observance of virtue ; the good conduct to be observed uninterruptedly FR:
พรต[n.] (phrot) EN: monastic function ; monastic routine ; religious routine ; religious rite ; observance FR:
รับศีล[v. exp.] (rap sīn) EN: receive the precepts ; affirm observance of the precepts FR: accepter les préseptes religieux
ธรรมจรรยา[n.] (thammajanyā) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมจรณะ[n.] (thammajaran) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมจริยา[n.] (thammajariy) EN: observance of righteousness ; religious life ; righteous conduct FR:
ธรรมนิเวศ[n.] (thammaniwēt) EN: law observance FR:
ธรรมนิยม[n.] (thammaniyom) EN: law observance FR:
ตรุษ[n. exp.] (trut) EN: New Year ; new year's observance FR: nouvel an [m]
วันพระ[n. exp.] (Wan Phra) EN: Buddhist observance day ; Buddhist Sabbath ; Buddhist holy day FR: jour sacré (correspondant à chacune des 4 phases lunaires) [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]
วันธรรมสวนะ[n. exp.] (wan thammas) EN: Buddhist holy day ; Buddhist sabbath ; day of observance for Buddhists FR:
วันถือ[n. exp.] (wan theū) EN: Day of Observance (in the Chinese New Year) FR:
วัตร[n.] (wat) EN: observance of precepts ; observance ; customary practice ; routine FR:
วัตร-[pref.] (wattra-) EN: usage ; observance ; obligation ; common practice ; routine FR:
วัตรปฏิบัติ[n.] (wattrapatib) EN: observance ; practice FR:
บำเพ็ญพรต[v. exp.] (bamphen phr) EN: carry out observances FR:
การไม่ปฏิบัติตาม[n. exp.] (kān mai pat) EN: non-observance FR:
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: religious routine ; daily religious observances FR:

observance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beachtung {f}observance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observance
Back to top