ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evil-doing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evil-doing*, -evil-doing-

evil-doing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evil-doing (n.) บาป See also: อกุศล, ความผิด Syn. error, wrongdoing, wickedness Ops. righteousness, virtue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evil-doing
Back to top