ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stubbornness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stubbornness*, -stubbornness-

stubbornness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stubbornness (n.) การมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. depression
stubbornness (n.) ความดื้อดึง See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน Syn. obstinacy Ops. compliance, docility
stubbornness (n.) ความดื้อ Syn. obduracy Ops. obedience
stubbornness (n.) การดื้อดึง See also: การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น Syn. obstinacy
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perseverance
stubbornness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perverseness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดื้อรั้น (n.) stubbornness See also: obstinacy, pertinacity, doggedness Syn. ความดื้อ
ความรั้น (n.) stubbornness See also: obstinacy, pertinacity, doggedness Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ

stubbornness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy

stubbornness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความดื้อรั้น[n.] (khwām deūra) EN: obstinacy ; stubbornness FR: obstination [f] ; entêtement [m]
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stubbornness
Back to top