ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illegality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illegality*, -illegality-

illegality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegality (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, wrongdoing Ops. care, observance
illegality (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illicitness Ops. legality
illegality (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illicitness, unlawfulness Ops. legality, lawfulness

illegality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality
非違[ひい, hii] (n) illegality
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illegality
Back to top