ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

criminality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *criminality*, -criminality-

criminality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
criminality (n.) การผิดกฎหมาย Syn. culpability, guiltiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite Hayden's criminality and his malfeasant theatrics,นอกเหนือจากการทำผิดกฎหมายของเฮย์เด็น และการหลอกลวงของเขา
This level of criminality is unprecedented, even on fucking Wall Street.ระดับของความผิดทางอาญานี้ เป็นประวัติการณ์ แม้ใน โวลสทรีท

criminality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犯罪性[はんざいせい, hanzaisei] (n) criminality; criminal propensity

criminality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān phit ko) EN: criminality FR: criminalité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า criminality
Back to top