ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illicitness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illicitness*, -illicitness-

illicitness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illicitness (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality Ops. legality
illicitness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, unlawfulness Ops. legality, lawfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illicitness
Back to top