ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wary*, -wary-

wary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wary (adj.) ระมัดระวัง See also: ระวังตัว, เฝ้าคอยระวัง Syn. alert, cautious, watchful Ops. careless, unguarded, unvigilant
wary line (vt.) ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน See also: ซึ่งโค้งงอจนเป็นเส้นตรง Syn. simuous
English-Thai: HOPE Dictionary
wary(แว'รี) adj. ระมัดระวัง,ระวังตัว,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ, Syn. alert,careful,shrewd
English-Thai: Nontri Dictionary
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's as much as a wary process as i am.เขาเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง เหมือนฉัน
My mother warned me to be wary of fauns.แม่หนูเตือนให้ ระวังฟอน.
Because of you, many men are wary of me.เพราะว่าคุณ,ผู้ชายจำนวนมากระวังชั้นกันไปหมด.
More wary in the world, Mr. Lefroy. You can pay me for that later.ตื่นตัวกว่านี้หน่อย คุณเลอฟรอย คุณจ่ายฉันทีหลังก็ได้
But FBI agent Erica Evans was wary of their presence.ผมคิดว่าพ่อน่าจะโทรมาแล้ว ก็แค่นั้น เอาน่า เดี๋ยวก็โทร นี่ยังเช้าอยู่ ใช่ไหมละ?
You know I'm wary of hypnosis.คุณก็รู้ผมไม่ค่อยไว้ใจเรื่องการสะกดจิต
We have a rather strict confidentiality protocol, so we're a little wary of the press.เรามีขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวด เกี่ยวกับชั้นของความลับ ดังนั้นเรารู้สึกกังวลเล็กน้อย ที่มีสื่อมวลชนมา
Don't just look at the men, but be wary of the women as well.ไม่ได้มองหาผู้ชาย แต่มองหาผู้หญิง
It's good to not be too wary of others.แต่ว่า การที่พวกเขาไม่แคร์ว่าใครจะมอง
Penny, my body and I have a relationship that works best when we maintain a cool, wary distance from each other.เพนนี่ ร่างกายกับฉันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ทำงานร่วมกันได้ดี เราทำอะไรเจ๋งๆ ด้วยกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน
When I first started sounding you out on Operation Sparrow I was wary to even bring it up.ตอนที่ฉันเริ่มบอกนาย เรื่องปฏิบัติการสแปโรว์ ฉันเป็นห่วงว่าควรพูดดีไหม
Old enough to be wary of dismissing other people's beliefs.แก่มากพอที่จะระมัดระวังและไม่เมินเฉย ต่อความเชื่อของผู้อื่น

wary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich

wary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery
カズワル[, kazuwaru] (n) (obsc) (See 火食鳥) cassowary (Casuarius spp.)
市内通話料金[しないつうわりょうきん, shinaitsuuwaryoukin] (n) intra-city telephone rate; local-call rate
延縄漁[はえなわりょう, haenawaryou] (n) longline fishing
火食鳥;食火鶏[ひくいどり;ヒクイドリ, hikuidori ; hikuidori] (n) (uk) cassowary (Casuarius spp.)
用心深い[ようじんぶかい, youjinbukai] (adj-i) wary; watchful; (P)
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes
親和力[しんわりょく, shinwaryoku] (n) {chem} affinity
通話料[つうわりょう, tsuuwaryou] (n) charge for a telephone call
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] (n,adj-no) {comp} message-rated
電話料[でんわりょう, denwaryou] (n) telephone charge
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] (n) telephone fee; telephone service charge
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no)
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge

wary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
กินใจ[v.] (kinjai) EN: be suspicious of one another ; be wary of one another ; distrust FR: être soupçonneux
ระมัดระวัง[adj.] (ramatrawang) EN: careful ; cautious ; painstaking ; wary ; discreet FR: circonspect ; prudent ; discret
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:
เผอเรอ [= เผลอเรอ*][v.] (phoēroē [= ) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent FR:

wary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bennetkasuar {m} [ornith.]Dwarf Cassowary
Helmkasuar {m} [ornith.]Dobble-wattled Cassowary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wary
Back to top