ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patrol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patrol*, -patrol-

patrol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patrol (n.) หน่วยลาดตระเวน See also: ยาม, ตำรวจสายตรวจ Syn. guard, lookout, watchdog, watchman
patrol (n.) การตรวจตรา See also: การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
patrol (vt.) ตรวจตรา See also: ลาดตระเวน, ดูแลความปลอดภัย Syn. guard, protect
patrol wagon (n.) รถขนส่งนักโทษของตำรวจ Syn. waggon, paddy wagon
patrolman (n.) สายตรวจ See also: ตำรวจสายตรวจ, พลลาดตระเวน Syn. police, cop, constable
English-Thai: HOPE Dictionary
patrol(พะโทรล') vt. ลากตระเวน n. พนักงาน
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrolmann. ตำรวจสายตรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตรวจตรา (n.) patrol See also: looking around, searching, inspection Syn. การสำรวจ
การตระเวน (n.) patrol See also: tour, roaming, ramble, wandering, rove Syn. การลาดตระเวน, การเดินทางสำรวจ, การท่องเที่ยว
การลาดตระเวน (n.) patrol See also: tour, roaming, ramble, wandering, rove Syn. การเดินทางสำรวจ, การท่องเที่ยว
การสำรวจ (n.) patrol See also: looking around, searching, inspection
การเดินทางสำรวจ (n.) patrol See also: tour, roaming, ramble, wandering, rove Syn. การลาดตระเวน, การท่องเที่ยว
ดูแล (v.) patrol Syn. ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
ตรวจ (v.) patrol Syn. สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู
ตรวจตรา (v.) patrol Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
ตระเวน (v.) patrol See also: scour, go round Syn. ท่องเที่ยว, สัญจร, เดินทาง, ทัศนาจร
ระวังระไว (v.) patrol Syn. ดูแล, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
ลาดตระเวน (v.) patrol See also: reconnoitre, cruise Syn. เที่ยวตรวจ
ลาดตะเวน (v.) patrol See also: inspect, keep guard, keep watch, make one´s rounds of, reconnoiter
เที่ยวตรวจ (v.) patrol See also: reconnoitre, cruise
สายตรวจ (n.) patrol officer See also: patroller
สายตรวจ (n.) patrol officer See also: patroller
ตรวจค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp
เลียบค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp Syn. ตรวจค่าย
พลตระเวน (n.) patrolman See also: constable, policeman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need men to patrol the swimming area.เราต้องมีคนคอยตรวจบริเวณที่มีการว่ายน้ำ
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท
Then patrol the neighborhood, for crying out loud!คุณก็ตรวจพื้นที่หน่อยสิ ให้ตายเถอะ
How far out did the patrol go?How far out did the patrol go?
In fact, if you wanted to save her so badly, why didn't you just shoot the other members of your patrol and be done with it?In fact, if you wanted to save her so badly, why didn't you just shoot... ...the other members of your patrol and be done with it?
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
The IRA had already given me three warnings... and when a British patrol mistook me for a gunman, that got me into real trouble., บ้านมือสองมีอยู่แล้ว ให้ฉันสามคำเตือน ... และเมื่อลาดตระเวนอังกฤษ mistook me for มือปืนที่มีฉันเป็นเรื?
A border patrol has his passport photo, but nothing has shown up yet.ตำรวจชายแดนมีรูปถ่าย แต่ยังไม่พบอะไร
On our side the boarder patrol and I.N.S. are both in a highest alert.ทางด้านเราก็ตรวจสอบ เคร่งครัดทุกแห่งแล้ว ก็ยังไม่ได้ข่าวเหมือนกัน

patrol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡弋[xún yì, ㄒㄩㄣˊ ㄧˋ, 巡弋] cruise; patrol by a ship
巡逻艇[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ, 巡逻艇 / 巡邏艇] patrol boat
巡逻车[xún luó chē, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜ, 巡逻车 / 巡邏車] patrol car
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 逻 / 邏] logic; patrol
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, 警区 / 警區] policeman's round; patrol; beat

patrol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイウェーパトロール[, haiue-patoro-ru] (n) highway patrol
パトカー[, patoka-] (n) (abbr) (See パトロールカー) patrol car; (P)
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei
パトロールカー[, patoro-ruka-] (n) patrol car; police car
巡査長[じゅんさちょう, junsachou] (n) head patrol officer
海洋哨戒機[かいようしょうかいき, kaiyoushoukaiki] (n) maritime patrol aircraft; MPA
監視船[かんしせん, kanshisen] (n) patrol boat
パトロール(P);パトロウル[, patoro-ru (P); patorouru] (n,vs) patrol; (P)
パトロールマン[, patoro-ruman] (n) patrolman
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
教父学[きょうふがく, kyoufugaku] (n) patristics; patrology
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort
邏卒[らそつ, rasotsu] (n) (1) serviceman on patrol; (2) (arch) (See 巡査) policeman (early Meiji era)

patrol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน[n. exp.] (køngrøi tam) EN: border patrol police company FR:
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ …[org.] (Køngrøi Tam) EN: Border Patrol Police Company … (number) FR:
กระเวน[v.] (krawēn) EN: patrol ; roam FR:
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout FR: patrouiller
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp FR:
หน่วยลาดตระเวน[n. exp.] (nūay lāttra) EN: patrol FR: patrouille [f] ; unité de patrouille [f]
เรือเร็ว[n. exp.] (reūa reo) EN: speedboat ; fast patrol boat FR: vedette [f]
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)[n. exp.] (tamrūat tra) EN: border patrol police FR: police des frontières [f]
ตะเวน[v.] (tawēn) EN: patrol ; roam FR:
ทะเวน[v.] (thawēn) EN: patrol ; roam FR:
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
ตรวจการ[v.] (trūatkān) EN: go on a tour of inspection ; inspect ; patrol FR:
ตรวจการณ์[v.] (trūatkān) EN: patrol FR: patrouiller
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
พลตระเวน[n.] (phontrawēn) EN: patrolman FR: patrouilleur [m]

patrol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnpolizei {f}highway patrol
Streife {f} | auf Streife gehenpatrol | to go on patrol
Unfallkommando {n}traffic patrol and ambulance
Streifendienst {m}patrol duty
Streifenwagen {m}patrol car
Polizeistreife {f}police patrol; patrolman [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patrol
Back to top