ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dog*, -dog-

dog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dog (n.) คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนหัวโบราณ, คนเชย, คนน่ารังเกียจ Syn. scoundrel
dog (n.) ตะแกรงเหล็ก See also: ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ
dog (vt.) ไล่ตาม See also: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด Syn. chase, follow, hunt
dog (n.) สุนัข See also: หมา, สัตว์ตระกูลสุนัข Syn. canine, hound, puppy
dog (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
dog and bone (sl.) โทรศัพท์
dog and pony show (sl.) สาธิต (มาจาก demonstration)
dog meat (sl.) ศพ (มักใช้แสดงคำขู่) See also: คนตาย
dog-dew (sl.) ขี้หมา See also: อึหมา
dog-do (sl.) ขี้หมา See also: อึหมา
dog-doo (sl.) ขี้หมา See also: อึหมา
dog-eat-dog (idm.) การแข่งขันอย่างรุนแรง See also: การต่อสู้อย่างโหดเหี้ยม
dog-eat-dog (sl.) โหดร้าย See also: เลวร้าย
dog-eat-dog (sl.) แข่งขันสูง
dog’s dinner (sl.) แต่งตัวเว่อร์เกินไป See also: แต่งตัวมากเกินไปไม่เหมาะกับสถานการณ์
dogberry (n.) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า
dogfish (n.) ปลาฉลามหนู
dogged (adj.) ดื้อรั้น See also: ไม่เชื่อฟัง Syn. stubborn
doggedly (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างไม่เชื่อฟัง
doggedness (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. perseverence, persistency, tenacity
doggedness (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. perseverence, persistence, tenacity
doggie (adj.) ที่เหมือนสุนัข See also: หมา
doggie (n.) สุนัข(ภาษาเด็ก) See also: หมา
doggy (adj.) ที่เหมือนสุนัข See also: หมา Syn. doggie
doggy (n.) สุนัข(ภาษาเด็ก) See also: หมา Syn. doggie
doghole (n.) ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก Syn. doghutch
doghouse (n.) บ้านสุนัข See also: ที่พักของสุนัข
doghutch (n.) ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก
dogma (n.) หลักศาสนา See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ Syn. doctrine, principles, tenet
dogmas (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards
dogmatic (adj.) หัวรั้น See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatically (adv.) อย่างหัวรั้น See also: อย่างดันทุรัง
dogmatics (n.) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
dogmatise (vt.) พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์
dogmatism (n.) การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
dogmatist (n.) ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง See also: ผู้เชื่อในกฎเกณฑ์ของตนเอง
dogmeat (n.) เนื้อที่สำหรับให้สุนัขกิน
dogs (sl.) สนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์ Syn. the dogs
dogs (sl.) สุดยอด See also: เยี่ยมยอด Syn. dogs bollocks, the Dogs bollocks
dogs bollocks (sl.) สุดยอด See also: เยี่ยมยอด Syn. dogs, the Dogs bollocks
English-Thai: HOPE Dictionary
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
dog daysn. วันที่ร้อนอบอ้าว,ฤดูร้อน
dog falln. ความเสมอกัน
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
dog-ear(ดอก'เอียร์) n. มุมหน้าหนังสือ.
dog-tired(ดอก'ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
dogey(โด'กี) n. ดูdogie
dogfight(ดอก'ไฟทฺ) n. การต่อสู้ที่รุนแรง,การต่อสู้อย่างอุตลุด,การต่อสู้กันของเครื่องบิน vi. ต่อสู้อย่างอุตลุด, Syn. fight
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
doggie(ดอก'กี) n. ลูกสุนัข
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
doggy(ดอก'กี) n. สุนัขตัวเล็ก ๆ ,สุนัข. -adj. เหมือนสุนัข,ชอบเล่นกับสุนัข -adj. เกี่ยวกับสุนัข,ขี้โอ่,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ,หลอกลวง
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
dogie(ดอก'กี) n. ลูกวัวในฝูงที่ไร้แม่
dogleg(ดอก'เลก) n. สิ่งที่งอเป็นมุม
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
dogy(โด'กี) n. ดูdogie
English-Thai: Nontri Dictionary
dog(n) สุนัข,หมา
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dog clutchคลัตช์ฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doggerelบทร้อยกรองด้อยศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dog adoptionการรับเลี้ยงสุนัข [TU Subject Heading]
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Dogsสุนัข [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุนัข (n.) dog See also: canine, hound Syn. หมา
สุวาน (n.) dog See also: bowwow, canine, hound, pooch, tyke Syn. หมา, สุนัข
หมา (n.) dog See also: canine, hound Syn. สุนัข
หมัดสุนัข (n.) dog flea Syn. หมัดหมา
หมัดหมา (n.) dog flea
หลับๆ ตื่นๆ (adv.) dog sleep
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
จอ (n.) the year of the dog Syn. ปีจอ, ปีหมา
ตะเม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face
ติดเก้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง
ติดเต้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเป้ง
ติดเป้ง (v.) (fucking dogs) get stuck See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, get stuck during coupling, (of animals) to produce young Syn. ติดเต้ง
ปีจอ (n.) year of the dog
ปีหมา (n.) the year of the dog Syn. ปีจอ
สุนัขข้างถนน (n.) stray dog
สุนัขจรจัด (n.) stray dog Syn. สุนัขข้างถนน
สุนัขดมกลิ่น (n.) sniffer dog See also: sniffing dog
สุนัขดมกลิ่น (n.) sniffer dog See also: sniffing dog
สุนัขตำรวจ (n.) police dog Syn. หมาตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
Can you baby-sit my dog for me?คุณช่วยดูแลหมาของฉันให้หน่อยได้ไหม?
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I prefer dogs to cats because…ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
How do they train the dogs?พวกเขาฝึกสุนัขอย่างไร?
How many dogs do they train at a time?พวกเขาฝึกสุนัขกี่ตัวในครั้งหนึ่งๆ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
That miserable dog tried to mutilate a child.ไอ้หมาลึกลับนั่น จะทำให้เด็กพิการ.
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ำสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
Be still my dog of war!นิ่งก่อน นักรบแห่งข้า
Because whatever killed Orval's dog was no bullet, that's how!เพราะว่าสิ่งที่ฆ่าสุนัข โอวัล ไม่ใช่กระสุน
What was the dog doing in the rec room ?นานแค่ไหนที่นายอยู่กับหมานาย สองต่อสองน่ะ
Shut up, you dumb fucks. I hope they chop you up for dog meat.แหกปากอยู่ได้ ไอ้เหี้ย ขอให้มึงโดนสับเละเป็นอาหารหมา
The most feared and least seen dog in Castle Rock.สุนัขจอมโหดที่สุด แห่ง แคสเซิ่ล ร็อค
I'll sic my dog on you.ฉันจะให้หมา ขย่ำพวกแก
Sonny, I'm gonna beat your ass, teasing my dog like that!ไอ้หนู ฉัยจะตีก้นพวกแก ที่มายั่วหมาฉันอย่างงั้น!
He don't know nothing about your old man. He's just dog shit.มันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพ่อนาย มันบ้าน่ะ

dog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
狗肉[gǒu ròu, ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, 狗肉] dog meat
[bà, ㄅㄚˋ, 猈] dog with short shinbone
[sōu, ㄙㄡ, 獀] dog (dial.); to hunt
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
[méi, ㄇㄟˊ, 鋂] lock; metal dog collar
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
[hé, ㄏㄜˊ, 貉] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸
貉子[háo zi, ㄏㄠˊ ㄗ˙, 貉子] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸
风水轮流转[fēng shuǐ lún liú zhuàn, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄨㄢˋ, 风水轮流转 / 風水輪流轉] Reversal of the wheel of fortune.; Every dog has his day.
猪狗不如[zhū gǒu bù rú, ㄓㄨ ㄍㄡˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 猪狗不如 / 豬狗不如] worse than a dog or pig; lower than low
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
叭啦狗[bā lā gǒu, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄡˇ, 叭啦狗] bulldog
牛头犬[niú tóu quǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄑㄩㄢˇ, 牛头犬 / 牛頭犬] bulldog
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
茱萸[zhū yú, ㄓㄨ ㄩˊ, 茱萸] Cornus officinalis (Japanese cornel dogwood, a kind of herb)
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, 教条 / 教條] creed; doctrine; religious dogma
教条主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 教条主义 / 教條主義] dogmatism
[quǎn, ㄑㄩㄢˇ, 犬] dog
[gǒu, ㄍㄡˇ, 狗] dog
狗交媾般[gǒu jiāo gòu bān, ㄍㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄍㄡˋ ㄅㄢ, 狗交媾般] doggy-style
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 獢] dog
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, 内生的 / 內生的] endogenous
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 豢] feed pigs and dogs; to rear
[kàng, ㄎㄤˋ, 犺] fierce dog
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
热狗[rè gǒu, ㄖㄜˋ ㄍㄡˇ, 热狗 / 熱狗] hot dog
猎狗[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, 猎狗 / 獵狗] hunting dog
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
[zhì, ㄓˋ, 猘] mad dog
公犬[gōng quǎn, ㄍㄨㄥ ㄑㄩㄢˇ, 公犬] male dog
獒犬[áo quǎn, ㄠˊ ㄑㄩㄢˇ, 獒犬] mastiff (big dog)
口络[kǒu luò, ㄎㄡˇ ㄌㄨㄛˋ, 口络 / 口絡] muzzle (over a dog's mouth)

dog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido
アイメイト;アイメート[, aimeito ; aime-to] (n) seeing-eye dog (wasei
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
エスキモー犬[エスキモーけん, esukimo-ken] (n) Eskimo dog
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand)
シープドッグ[, shi-pudoggu] (n) sheep dog
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
ドッグ[, doggu] (n) andiron; dog; locking dog
パリア犬[パリアいぬ, paria inu] (n) pariah dog
プレーリードッグ[, pure-ri-doggu] (n) prairie dog
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
マルチーズ[, maruchi-zu] (n) Maltese (small white dog race)
ワーキングドッグ[, wa-kingudoggu] (n) working dog (i.e. police dog, Seeing Eye dog, etc.)
ワン公;わん公[ワンこう(ワン公);わんこう(わん公), wan kou ( wan kou ); wankou ( wan kou )] (n) (col) (See ワン・2) dog
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.)
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone)
回し金[まわしがね, mawashigane] (n) lathe dog
土用[どよう, doyou] (n) midsummer; dog days
土用の丑の日[どようのうしのひ, doyounoushinohi] (n) (See 丑の日) day of the ox in midsummer (during the hottest season); dog days of summer
土用波[どようなみ, doyounami] (n) high waves which rise during the dog days of summer
家犬[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris)
[むく, muku] (n) (1) shaggy hair; (2) (abbr) (See 尨犬) shaggy dog
尨犬[むくいぬ, mukuinu] (n) shaggy dog
山犬;豺[やまいぬ, yamainu] (n) (1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct); (2) wild dog
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog
柴犬[しばいぬ;しばけん, shibainu ; shibaken] (n) Shiba (Japanese breed of small dog, native of Shikoku); brushwood dog
水晶貝[すいしょうがい;スイショウガイ, suishougai ; suishougai] (n) (uk) Strombus canarium turturella (subspecies of dog conch)
無字[むじ, muji] (n) {Buddh} (See 狗子仏性) "No." (Zhaozhou's answer to the koan "Does a dog have Buddha nature?")
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P)
犬ぞり;犬橇[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled
犬小屋[いぬごや, inugoya] (n) kennel; dog house
犬張子;犬張り子[いぬはりこ, inuhariko] (n) papier-mache dog
犬掻き;犬かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style)
犬笛[いぬぶえ, inubue] (n) dog whistle
瓜実条虫[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm
病犬[やまいぬ, yamainu] (n) bad dog; rabid dog
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エドガー[えどがー, edoga-] EDGAR
コードグループ[こーどぐるーぷ, ko-doguru-pu] code-group
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog
高度技術[こうどぎじゅつ, koudogijutsu] high-tech (a-no), high-technology
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog

dog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารสุนัข[n. exp.] (āhān sunak) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
บางแก้ว[n.] (Bāng Kaēo) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog FR:
เบื่อ[v.] (beūa) EN: poison a dog FR:
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo s) EN: feeding bowl ; dog bowl FR: écuelle [f]
ชีวาวา[n. prop.] (Chīwāwā ) EN: Chihuahua ; Chihuahua dog FR: chihuahua [m]
แห้[n.] (haē) EN: growl of a dog FR:
ฮอทด็อก = ฮอทดอก[n.] (høt-dǿk = h) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie FR: hot dog [m] ; saucisse de Francfort [f]
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
การทำหมันสุนัข[n. exp.] (kān tham ma) EN: dog sterilization FR:
ขี้สุนัข[n. exp.] (khī sunak) EN: dog poop FR: crotte de chien [f]
กลิ่นปากสุนัข[n. exp.] (klin pāk su) EN: dog breath FR:
กระเป๋าใส่สุนัข[n. exp.] (krapao sai ) EN: dog carrier FR: panier à chien
กุกกุร[pref.] (kukkura-) EN: dog FR:
หลับ ๆ ตื่น ๆ[adv.] (lap-lap teū) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep FR: ne dormir que d'un œil
หลับสนิท[v. exp.] (lap sanit) EN: have a sound sleep ; sleep like a dog FR: dormir pronfondément
หมา[n.] (mā) EN: dog ; bitch ; hound ; cur FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
หมาบางแก้ว[n. exp.] (mā Bāng Kaē) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog FR:
หมาเห่าไม่กัด[n. (loc.)] (māhaomaikat) EN: barking dog never bites FR: chien qui aboie ne mord pas
หมาหวงก้าง[n. (loc.)] (māhūangkāng) EN: A dog in the manger. FR:
หมาจรจัด[n. exp.] (mā jønjat) EN: stray dog FR: chien errant [m]
หมาข้างถนน[n. exp.] (mā khāng th) EN: stray dog FR: chien errant [m]
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng th) EN: stray dog ; homeless wretch ; pariah dog FR: chien errant [m]
หมาหลังอาน[n. exp.] (mā lang ān) EN: saddle-backed dog FR:
หมาในรางหญ้า[n. (loc.)] (mānairāngyā) EN: A dog in a manger FR:
เม้าเค้า[adj.] (maokhao) EN: a face like that of a chow dog FR:
หมัด[n.] (mat) EN: flea ; dog flea ; tick ; mite FR: puce [f] ; tique [f] ; pou [m] ; ixode [m]
หมัดหมา[n. exp.] (mat mā) EN: dog flea FR: tique [f] ; ixode [m]
หมัดสุนัข[n. exp.] (mat sunak) EN: dog flea FR: tique [f] ; ixode [m]
มวยหมู่[n. exp.] (mūay mū) EN: melee ; dog fight FR:
มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ; ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน[org.] (Mūnlanithi ) EN: Dog Care Center Hua Hin FR:
แพรรีด็อก[n. exp.] (phraērī dǿk) EN: prairie dog FR: chien de prairie [m]
ปีจอ[n. exp.] (pī jø) EN: Year of the Dog (Chinese astrology) FR: année du chien [f]
ปลอกคอ[n.] (pløkkhø) EN: collar ; dog collar FR: collier [m]
ป่วยหนัก[v. exp.] (pūay nak) EN: be seriously ill ; sick as a dog (inf.) FR: être gravement malade ; être sérieusement malade ; être très malade ; être dans un état grave
ศวาน[n.] (sawān) EN: dog FR:
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound ; canine FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
สุนัขบางแก้ว[n. exp.] (sunak Bāng ) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog FR:
สุนัขชีวาวา[n. exp.] (sunak Chīwā) EN: Chihuahua ; Chihuahua dog FR: chihuahua [m]
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom k) EN: sniffer dog ; sniffing dog FR: chien renifleur [m]

dog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog
Kampfhund {m}attack dog
Spürhund {m}bird dog [Am.]
Blindenhund {m}guide dog
Boss {m}top dog [coll.]
Hunderasse {f}breed of dog
Hundeleine {f}dog lead; dog leash
Hundemarke {f}dog tag; dog licence disc
Präsentations-Show {f}dog and pony show; dog and pony act [coll.]
Hundenarr {m}fanatic dog lover
Schoßhund {m}lap dog
Schlittenhund {m}husky; sledge dog; sled dog [Am.]
Rüde {m}male dog
Rassehund {m}pedigree dog
Polizeihund {m}police dog
Schlitzohr {n}sly dog
Suchhund {m}tracker dog; search dog
Tatmensch {m}man/woman of action; dog clutch; doer
Berliner Pfannkuchen {m}; Doghnut
Bulldogge {f} [zool.] | Bulldoggen
Hundefänger {m}dog catcher
Dogmatiker {m}dogmatist
Heckenrose {f}dog rose
Hundeausstellung {f}dog show
Hundefutter {n}dog food
Hundegespann {n}dog team
Hundehalsband {n}dog collar
Hundehütte {f}dog kennel
Hundekuchen {m}dog biscuit
verbissen {adj} | verbissener | am verbissenstendogged | more dogged | most dogged
dogmatisch; rechthaberisch {adj}dogmatic; dogmatical
dogmatisch {adv}dogmatically
undogmatisch {adj}undogmatic
Eselsohr {n}dog's ear
Pelzalgen {pl} (Oedogonium)fuzz algae
Schlittenhunderennen {n}dog sledding [Am.]
Dogge {f} [zool.] | Doggen
Nahkampf {m}dogfight
Underdogs {pl}underdogs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dog
Back to top