ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guardian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guardian*, -guardian-

guardian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guardian (n.) ผู้ปกครอง Syn. adoptive parent, babysitter
guardian (n.) ผู้คุ้มครอง See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน Syn. guard, protector
guardian (adj.) ซึ่งคุ้มครอง See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardian angel (n.) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย
guardianship (n.) ความคุ้มครอง Syn. care, conservation, protection
English-Thai: HOPE Dictionary
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารักษ์ (n.) guardian deity See also: guardian spirit Syn. เทวดาอารักษ์
เทวดาอารักษ์ (n.) guardian deity See also: guardian spirit
พระภูมิ (n.) guardian spirit Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิเจ้าที่
พระภูมิเจ้าที่ (n.) guardian spirit Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง
เจ้าที่ (n.) guardian spirit See also: local god of the land, village god Syn. เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิ
เจ้าที่เจ้าทาง (n.) guardian spirit Syn. เจ้าที่, พระภูมิเจ้าที่
เจ้าที่เจ้าทาง (n.) guardian spirit See also: local god of the land, village god Syn. พระภูมิ
เจ้าพ่อ (n.) guardian spirit
แม่ซื้อ (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants Syn. แม่วี
แม่วี (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants
เจ้าป่า (n.) guardian spirit of the forest See also: spirit, genii of the forest, angel Syn. เทวดา, เจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าป่าเจ้าเขา (n.) guardian spirit of the forest See also: spirit, genii of the forest, angel Syn. เทวดา
รังควาน (n.) guardian spirit of wild elephant
เจว็ด (n.) spirit guardian Syn. ตระเว็ด
เตว็ด (n.) spirit guardian Syn. เจว็ด, ตระเว็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot,
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ
I'm your guardian angel who'll help you go, I mean, stay home.ฉันคือเทพคุ้มครองเธอ ช่วยเธอ,ฉันหมายถึง,ให้เธอได้อยู่บ้านต่อไป
Only a parent or a guardian can sign.ฉันทำไม่ได้/Nผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองเธอเท่านั้นที่เซ็นต์ได้
Because I'm a guardian dog of a Sleeping Beautyแต่ผมก็ไม่ได้ทำ เพราะผมเป็นหมาที่จงรักภักดี ต่อนายหญิงที่รักของมัน
Don't come in. Guardian wait outside!เข้าไม่ได้ค่ะ รอข้างนอกค่ะ!
So that must make you its guardian spectre.งั้นเจ้าคงเป็นสเป๊คเตอร์ประจำจุดนี้สินะ
Yobbo, this is all my fault. Trusted the wrong friends and became his guardian for the loan. Enough.แม่จ๋า ทั้งหมดเป็นความผิดพ่อเองที่เชื่อใจเพื่อนเลว ๆ ยอมค้ำประกันเงินกู้ให้เค้า
A sénéchal. A guardian of the Grail right here in my own home.เซโนโช อัศวินผู้ำพิทักษ์เกรลอยู่ในบ้านผม
You're the last remaining guardian of the Grail.คุณคือผู้พิทักษ์เกรล คนสุดท้ายที่เหลืออยุ่
You're the guardian of the Grail.คุณคือผู้พิทักษ์แห่ง เกรล
Miranda Priestly is the finest possible guardian of that beacon.มิแรนด้า พรีสต์ลีย์ เป็นสุดยอดผู้ดูแลไฟนำทางนั้น

guardian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫报[wèi bào, ㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 卫报 / 衛報] Guardian (newspaper)
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 保护人 / 保護人] guardian; carer; patron
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 监护人 / 監護人] guardian
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫士 / 衛士] guardian; defender

guardian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三十番神[さんじゅうばんじん, sanjuubanjin] (n) the thirty guardian deities (a different one for each day)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
守り神[まもりがみ, mamorigami] (n) guardian deity
守護天使[しゅごてんし, shugotenshi] (n) guardian angel
後見人[こうけんにん, koukennin] (n) guardian
狛犬[こまいぬ, komainu] (n) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine
産土神[うぶすながみ, ubusunagami] (n) guardian deity of one's birthplace
監視者[かんししゃ, kanshisha] (n) guardian
金剛力士[こんごうりきし, kongourikishi] (n) the guardian gods (at a temple gate)
金毘羅;金比羅[こんぴら, konpira] (n) guardian deity of seafaring; Kumbhira
鎮守の神[ちんじゅのかみ, chinjunokami] (n) local deity; guardian god
高麗(P);狛[こうらい(高麗)(P);こま, kourai ( kourai )(P); koma] (n) (1) (こうらい only) (abbr) Goryeo (dynasty of Korea; 918-1392 CE); (n,n-pref) (2) Korea (esp. the Goguryeo kingdom or the Goryeo dynasty); (n) (3) (狛 only) (See 狛犬) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine; (P)
ガーディアン[, ga-deian] (n) guardian; (P)
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
庇護者[ひごしゃ, higosha] (n) guardian; mentor; protector
後見[こうけん, kouken] (n,vs) (1) guardianship; guardian; (2) (theatrical) assistant; prompter; (P)
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)

guardian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารักษ์[n.] (ārak) EN: guardian deity ; guardian spirit FR:
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
ด้ำ[n.] (dam) EN: household guardian spirit FR:
เจ้าพ่อหลักเมือง[n. exp.] (jaophø lak ) EN: guardian spirit of a city FR:
จาตุมหาราช[n.] (jātumahārāt) EN: the Four Guardian Deities ; the realm of the Four Great Kings FR:
โขลน[n.] (khlōn) EN: woman guardian of the palace ; palace gate woman FR:
ขวัญ[n.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit ; life force FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
แม่ซื้อ[n.] (maēseū) EN: new born baby's guardian spirit FR:
แม่ย่านาง[n. prop.] (Maē Yānang ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; journey spirit FR:
แม่ย่านาง[n.] (maēyānāng ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; Thai female deity protecting the vehicles of travellers FR:
ปาลี[n.] (pālī) EN: parent ; guardian FR:
ผีบ้าน[n. exp.] (phī bān) EN: spirit of the house ; guardian spirit of the house FR: esprit du logis [m] ; esprit du foyer [m]
ผีเรือน[n.] (phī reūoen) EN: guardian spirit of the house ; household spirit ; household god FR: esprit gardien du logis [m]
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead FR: esprit du lieu [m]
พระภูมิเจ้าที่[n. exp.] (phraphūm ja) EN: guardian spirit FR:
ผู้อนุบาล[n.] (phū-anubān) EN: curator ; legal guardian ; guardian FR:
ผู้อารักขา[n.] (phū-ārakkhā) EN: guardian ; protector ; bodyguard FR: gardien [m]
ผู้คุม[n. exp.] (phū khum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุ้มครอง[n. exp.] (phū khumkhr) EN: guardian FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaks) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people FR: gardien de la paix [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøn) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator FR: protecteur [m] ; tuteur [m]
ผู้ปกครองเด็ก[n. exp.] (phūpokkhrøn) EN: parents ; guardian of a child FR:
รังควาน[n.] (rangkhwān) EN: evil spirit in a human body ; guardian spirit of wild elephant FR:
เทพารักษ์[n.] (thēphārak) EN: guardian angel ; guardian spirit FR:
เทพนม[n.] (thēpphanom) EN: the figure of deva ; wai-ing angel protector ; guardian angel ; [representation of a deity with hands pressed together in a gesture of respect] FR:
เทวดาอารักษ์[n.] (thēwadā-āra) EN: guardian deity FR:
ยักษ์ยืนเฝ้าประตู[n. exp.] (yak yeūn fa) EN: giant guardian FR:
ย่านาง[n.] (yānang) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph FR:
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead FR: gardien de l'enfer [m]
จัตุโลกบาล[n.] (jattulokkab) EN: guardians of the four compass points of the world FR:
จตุโลกบาล[n.] (jatulōkkabā) EN: the four keepers of the world ; guardians of the four directions of the world FR:
ความเป็นผู้ปกครอง[n. exp.] (khwām pen p) EN: guardianship FR:
ประจำยาม[n.] (prajamyām) EN: intermittent quadrifoil design ; guardians of the four directions of the universe ; [name of a Thai design] FR:

guardian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterlegal guardian
Schutzengel {m}guardian angel
Vormundschaftsgericht {n}guardianship court

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guardian
Back to top