ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witness*, -witness-

witness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witness (n.) พยาน See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้ Syn. beholder, eyewitness, observer
witness (n.) ผู้ลงชื่อเป็นพยาน See also: พยาน
witness (vt.) เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ) See also: รู้เห็น Syn. behold, observe
witness (vt.) ลงนามเป็นพยาน See also: ลงชื่อเป็นพยาน Syn. countersign
witness (vt.) ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ) See also: เป็นสักขีพยาน
witness (vt.) กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)
witness box (n.) คอกพยาน Syn. witness stand
witness for (phrv.) ประกาศว่านับถือหรือศรัทธาต่อพระเจ้า
witness stand (n.) คอกพยาน Syn. witness box
witness to (phrv.) เปิดเผยความจริงของ Syn. testify to
witnessable (adj.) ซึ่งสามารถรับรู้ได้ See also: ซึ่งสามารถรู้เห็นได้
witnesser (adj.) ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ) See also: พยาน Syn. witness
witnesses (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, viewers, listeners
English-Thai: HOPE Dictionary
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier,evidence
witness standn. ที่นั่งของพยาน
witness-box(วิท'นิสบอคซฺ) n. คอกพยาน,ที่นั่งของพยาน, Syn. witness stand
English-Thai: Nontri Dictionary
witness(n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
witnessพยานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบิกพยาน (v.) introduce a witness to a court See also: call up a witness
คนรู้เห็นเหตุการณ์ (n.) witness See also: observer Syn. ผู้พบเห็นเหตุการณ์
ทราบเรื่อง (v.) witness See also: be an accomplice, conspire, connive Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์
ทราบเหตุการณ์ (v.) witness See also: be an accomplice, conspire, connive Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเรื่อง
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ (n.) witness See also: observer Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์
ผู้รู้เห็น (n.) witness See also: testifier, corroborator Syn. ผู้เห็น, พยาน
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (n.) witness See also: observer Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์
ผู้เห็น (n.) witness See also: testifier, corroborator Syn. พยาน
พยาน (n.) witness Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์
พยานบุคคล (n.) witness See also: oral evidence
รู้เหตุการณ์ (v.) witness See also: be an accomplice, conspire, connive Syn. รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง
รู้เห็น (v.) witness See also: be an accomplice, conspire, connive Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง
หลักฐาน (n.) witness Syn. ผู้เห็นเหตุการณ์
พยานโจทย์ (n.) witness for the prosecution
คอกพยาน (n.) witness-stand See also: bar
ซ้อมพยาน (v.) prime a witness See also: rehearse a witness in how to testify
ทิพยพยาน (n.) sacred witness See also: reliable witness
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ (n.) eyewitness Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ (n.) eyewitness See also: witness
ผู้เห็นเหตุการณ์ (n.) eyewitness See also: witness Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ
Will the first witness sign the register?พยานคนแรกจะลงทะเบียนหรือไม่?
Will the second witness step forward?ขั้นตอนที่สองจะเ- ป็นพยานไปข้างหน้า?
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ
Standing up in that witness box, making faces to your mates.ยืนขึ้นเป็นพยานในกล่องนั้น ทำให้ใบหน้าเพื่อเพื่อนข?
I believe the witness has made it clear... that she was in the shower.ฉันว่าพยานได้บอกอย่างชัดเจนแล้ว ว่าเธออาบน้ำ
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม
None. That's why I wanted to talk to you. Your name was on the witness list.ไม่เลยครับ, เลยทำให้ฉันอยากจะมาคุยกับนายเรื่องนี้ มีชื่อของนายปรากฎว่าเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์น่ะ
Penny, my dear, prepare to witness a great historical moment.คลอว์ คุณไม่มีวันหนีรอดไปได้หรอก ที่รัก เตรียมตัวเป็นพยานของช่วงเวลา แห่งประวัติศาสตร์ได้เลย
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8

witness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目击者[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, 目击者 / 目擊者] eyewitness
耶和华见证人[Yē hé huá Jiàn zhèng rén, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 耶和华见证人 / 耶和華見證人] Jehovah's Witnesses
约翰拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, 约翰拉贝 / 約翰拉貝] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 见证 / 見證] witness; testimony
见证人[jiàn zhèng rén, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 见证人 / 見證人] witness
证人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 证人 / 證人] witness

witness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n,vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime)
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness
参考人[さんこうにん, sankounin] (n) (1) person given as a reference; witness; (2) potential suspect; person of interest; (3) witness
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law)
右証拠として[みぎしょうことして, migishoukotoshite] (exp) in witness whereof ...
立ち会う;立会う[たちあう, tachiau] (v5u,vi) to be present; to be witness to
証人台[しょうにんだい, shounindai] (n) witness stand or box
証人席[しょうにんせき, shouninseki] (n) witness stand or box
エホバの証人[エホバのしょうにん, ehoba noshounin] (n) Jehovah's Witnesses
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
実見[じっけん, jikken] (n,vs) seeing with one's own eyes; witnessing
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report)
百聞は一見にしかず;百聞は一見に如かず[ひゃくぶんはいっけんにしかず, hyakubunhaikkennishikazu] (exp) seeing is believing; one eye-witness is better than many hearsays; a picture is worth a thousand words
目撃情報[もくげきじょうほう, mokugekijouhou] (n) eyewitness report; eyewitness information
目撃証言[もくげきしょうげん, mokugekishougen] (n) eyewitness testimony
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1,vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer

witness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness FR: citer un témoin
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness FR:
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead FR: témoigner ; déposer
กันเป็นพยาน[v. exp.] (kan pen pha) EN: hold back as a witness FR:
คอกพยาน[n. exp.] (khøk phayān) EN: witness box ; witness stand FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m] ; barre des témoins [m]
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
ในฐานะพยาน[X] (nai thāna p) EN: as a witness FR: en qualité de témoin
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
เป็นพยาน[v. exp.] (pen phayān) EN: witness FR: témoigner ; attester
พญาณ[n.] (phayān) EN: witness FR: témoin [m]
พยาน[n.] (phayān) EN: witness FR: témoin [m]
พยานบอกเล่า[n.] (phayānbøkla) EN: oral evidence ; hearsay witness FR: témoignage verbal [m]
พยานบุคคล[n.] (phayānbukkh) EN: witness FR: témoin [m]
พยานชั้นหนึ่ง [n. exp.] (phayān chan) EN: key witness FR: témoin-clé [m]
พยานเอก[n. exp.] (phayān ēk) EN: principal witness ; prime witness ; key witness FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]
พยานจำเลย[n. exp.] (phayān jaml) EN: witness for the defence/defense (Am.) FR:
พยานโจทก์[n. exp.] (phayān jōt) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown FR: témoin de l'accusation [m]
พยานปากเอก[n. exp.] (phayān pāk ) EN: principal witness FR:
พยานผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phayān phūc) EN: expert witness FR:
พยานปรปักษ์[n. exp.] (phayān pøra) EN: adverse witness ; hostile witness FR: témoin adverse [m]
พยานเท็จ[n. exp.] (phayān thet) EN: false witness ; perjured witness ; false evidence FR: faux témoin [m]
ผู้เห็น[n. exp.] (phū hen) EN: witness FR:
ผู้รู้เห็น[n. exp.] (phū rūhen) EN: witness ; testifier ; corroborator FR:
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phū rūhen h) EN: witness ; observer FR:
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phū thī hen) EN: witness FR: témoin [m]
ประจักษ์พยาน[n.] (prajakphayā) EN: eye witness ; eyewitness FR: témoin oculaire [m]
สักขีพยาน[n.] (sakkhīphayā) EN: eye-witness ; witness FR: témoin [m]
สืบพยาน[v.] (seūpphayān) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness ; hear witnesses ; investigate FR: interroger un témoin ; recueillir un témoignage
ซ้อมพยาน[v. exp.] (søm phayān) EN: suborn a witness ; rehearse a witness FR:
สอบพยาน[v.] (søpphayān) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness FR: analyser les témoignages
สอบสวนทวนพยาน[v. (loc.)] (søpsūanthūa) EN: examine a witness FR:
ไต่สวนพยาน[v. exp.] (taisūan pha) EN: examine a witness FR:
ถามค้านพยาน[v. exp.] (thāmkhān ph) EN: cross-examine a witness FR:
ถามนำ[v.] (thāmnam) EN: ask a leading question ; lead a witness FR:
ถามติงพยาน[v. exp.] (thāmting ph) EN: reexamine a witness FR:
ต้อนพยาน[v. exp.] (tøn phayān) EN: keep as a witness ; trap a witness FR:
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān m) EN: confront the witnesses FR:
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākk) EN: examination of witnesses FR:
ค่าป่วยการพยาน[n. exp.] (khāpūaykān ) EN: conduct money ; compensation to witnesses FR:

witness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenzeuge {m}counter witness
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness
Zeugeneid {m}oath of a witness
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
Augenzeugenbericht {m}eyewitness report
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witness
Back to top