ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walleye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walleye*, -walleye-

walleye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walleye (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed (adj.) ตาถลน See also: ตาโปน
walleyed pike (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch
English-Thai: HOPE Dictionary
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลอ (n.) walleye See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt) Syn. ตาถั่ว
เข (adj.) walleyed See also: cross-eyed, squint-eyed Syn. เหล่, เอก, ส่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย

walleye ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus)
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
助宗鱈;助惣鱈[すけそうだら;スケソウダラ, sukesoudara ; sukesoudara] (n) (uk) (See 介党鱈) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
明太[めんたい, mentai] (n) (See 介党鱈) walleye pollack (Theragra chalcogramma) (kor
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
鱈子;たら子;タラ子[たらこ(鱈子;たら子);タラこ(タラ子), tarako ( tarako ; tara ko ); tara ko ( tara ko )] (n) (See 鱈・1,介党鱈) cod roe (roe of any fish from family Gadidae, esp. salted walleye pollack roe)
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus

walleye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walleye
Back to top