ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bus*, -bus-

bus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bus (n.) รถโดยสารประจำทาง See also: รถบัส
bus (vi.) เดินทางโดยรถสารประจำทาง
bus (vt.) เดินทางโดยรถบัส
bus (vt.) เก็บจาน (ในร้านอาหาร)
bus fare (n.) ค่ารถ See also: ค่าโดยสาร
bus shelter (n.) ที่พักผู้โดยสาร
bus station (n.) สถานีรถโดยสาร
bus stop (n.) ที่หยุดรถโดยสาร
busboy (n.) บริกรชาย
bush (n.) พุ่มไม้ Syn. shrub
bush (sl.) ช่องคลอด
bush out (phrv.) (ต้นไม้) แผ่กิ่งก้านสาขา See also: (ต้นไม้)แผ่ขยาย
bush telegraph (idm.) การบอกกันต่อๆ ไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: การกระจายข่าวออกไป
bush-league (adj.) มีคุณภาพต่ำมาก
bushed (adj.) เหนื่อยมาก
bushel (n.) หน่วยตวงวัดข้าว
bushes (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, thick growth
bushwhack (vt.) ดักโจมตี See also: ดักปล้น, ซุ่มโจมตี Syn. ambuscade, ambush
bushy (adj.) คล้ายพุ่มไม้ Syn. shrubby
bushy-tailed (adj.) น่าสนใจและกระตือรือร้น Syn. bright-eyed
busily (adv.) ขวักไขว่ See also: วุ่น, ยุ่ง, มีงานมาก, ขวักไขว่ Syn. actively Ops. inactively
business (n.) ธุรกิจ See also: การค้า Syn. firm
business (n.) ผู้สนับสนุน
business (n.) หน้าที่ See also: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน Syn. task
business (sl.) เจ๋ง See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. the business
business administration (n.) การบริหารธุรกิจ
business agreement (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business transaction
business deal (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. do business, trade
business end of (idm.) ส่วนปลายของบางสิ่ง
business transaction (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business agreement
businesslike (adj.) เหมือนธุรกิจ
businessman (n.) นักธุรกิจ Syn. executive, tradesman
businessperson (n.) ผู้เสี่ยงโชค Syn. stockholder, gambler
businesswoman (n.) หญิงนักธุรกิจ
busk (vt.) แสดงละครหรือดนตรีในที่สาธารณะ
buslane (n.) เส้นทางเดินรถโดยสาร
busload (n.) ผู้โดยสารจำนวนมากบนรถโดยสาร
buss (n.) การจูบ See also: การจุมพิต, การหอม
buss (vt.) จูบ See also: จุมพิต, หอม
bust (n.) นม See also: หน้าอก Syn. breast
English-Thai: HOPE Dictionary
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
busboyn. ผู้ช่วยบริการในร้านอาหาร
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
bushel(บุช'เชิล) n. หน่วยตวงวัดข้าว
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
busily(บิซ'ซิลี) adv. ยุ่ง,ไม่ว่าง
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
bustern. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ใหญ่มากผิดปกติ,การดื่มจนเมา
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
busy signaln. เสียงสัญญาณไม่ว่าง
busybodyn. คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
busyness(บิซ'ซีเนส) n. ภาวะที่ยุ่ง,งานที่ยุ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
busily(adv) ยุ่ง,มีงานมาก
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
bust(n) รูปปั้นครึ่งตัว
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
busบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bus driverตัวขับบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
busบัส, ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus terminalsสถานีรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bushidoบูชิโด [TU Subject Heading]
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถบัส (n.) bus
รถประจำทาง (n.) bus See also: omnibus Syn. รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารประจำทาง, รถเมล์
รถยนต์โดยสารประจำทาง (n.) bus See also: omnibus Syn. รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถเมล์
รถเมล์ (n.) bus See also: coach, omnibus Syn. รถประจำทาง Ops. รถส่วนตัว
รถเมล์ (n.) bus See also: omnibus Syn. รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารประจำทาง
รถเมล์ (n.) bus See also: passenger car, omnibus Syn. รถประจำทาง
รถโดยสาร (n.) bus See also: coach, omnibus Syn. รถประจำทาง, รถเมล์ Ops. รถส่วนตัว
รถโดยสารประจำทาง (n.) bus See also: passenger car, omnibus Syn. รถเมล์, รถประจำทาง
คิวรถ (n.) bus station See also: ิbus terminal, bus stop Syn. สถานีรถ
สถานีรถ (n.) bus station See also: ิbus terminal, bus stop
ที่จอดรถประจำทาง (n.) bus stop
ที่พักผู้โดยสาร (n.) bus stop
ป้าย (n.) bus stop Syn. ป้ายรถเมล์, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ป้ายรถประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ป้ายรถเมล์ (n.) bus stop Syn. ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง, ป้าย
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้ายรถเมล์
สถานีขนส่ง (n.) bus terminal
ตั๋วโดยสาร (n.) bus ticket
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
So I haven't taken a bus for a long timeฉันไม่ได้ขึ้นรถบัสมานานแล้ว
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
So let's get to businessงั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
I went there on businessฉันไปทำธุระที่นั่น
I tried to call you, but the line was busyฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I'm very busy these daysหลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
It's really none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณเลยจริงๆ
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
It's really not my business any moreจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ธุระอะไรของฉันแต่อย่างใด
It takes about 3 hours by busใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถบัส
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
I'm here to do business with himฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
I've been kind of busy hereฉันค่อนข้างยุ่งหน่อยที่นี่
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got on this tour bus run by this guy, Tommy Chen.ผมขึ้นไปบนรถทัวร์ ไปกับทอมมี่ เชน
Wasn't she at the bus stop?ที่ป้ายรถเมล์ก์ไม่มีเหรอ
What'd you all do? Take the bus up from Jersey?มาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย ขึ้นรถเมล์มาจากเจอร์ซีย์กันเหรอไง
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่
Farewell, mortal bus boy.แล้วพบกันใหม่นะ, เด็กขับรถแห่งความตาย.
We hadn't even the bus fare to Guildford even if we'd known where it was.เราไม่ได้แม้แต่ค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อ Guildford แม้ว่าเ
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า
Have a nice bus ride home.หารถกลับบ้านดีๆแล้วกัน
Then we got dressed and I walked her to the bus stop.เราก็แต่งตัว ฉันเดินมาส่งเธอ ที่ป้ายรถเมล์
You'll mop the toilets, hit the dishwasher, bus tables and empty the garbage.งั้นล้างห้องน้ำ ล้างจาน เช็ดโต๊ะนะ
School bus should be here any minute.เดี๋ยวรถโรงเรียนก็มาแล้ว
Maybe I should wait with you till the bus comes.อาว่าอาจะอยู่คอย จนรถโรงเรียนมาดีกว่า

bus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停站[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停站] bus stop
停靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, 停靠站] bus and tram stop
公共汽车站[gōng gòng qì chē zhàn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 公共汽车站 / 公共汽車站] bus stop; bus station
巴士站[bā shì zhàn, ㄅㄚ ㄕˋ ㄓㄢˋ, 巴士站] bus stop
汽车站[qì chē zhàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 汽车站 / 汽車站] bus stop; bus station
快车[kuài chē, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, 快车 / 快車] express (train, bus etc)
九巴[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, 九巴] Kowloon Motor Bus Company KMB
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
车站[chē zhàn, ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 车站 / 車站] rail station; bus stop
营运[yíng yùn, ˊ ㄩㄣˋ, 营运 / 營運] running; operation (of airport, bus service, business etc)
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接驳车 / 接駁車] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, 终点站 / 終點站] terminus; final stop on rail or bus line
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ, 译词 / 譯詞] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部)
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, 候车室 / 候車室] waiting room (for train, bus etc)
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
[shàn, ㄕㄢˋ, 讪 / 訕] abuse; slander
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 谇 / 誶] abuse
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
[wù, ˋ, 务 / 務] affair; business; matter
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
伏击[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, 伏击 / 伏擊] ambush
埋伏[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, 埋伏] ambush
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, 老板 / 老闆] boss; business proprietor
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
[rán, ㄖㄢˊ, 燃] burn; combustion
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, 事务所 / 事務所] business office
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
占线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 占线 / 佔線] busy (telephone)
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
公共汽车[gōng gòng qì chē, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, 公共汽车 / 公共汽車] bus
公车[gōng chē, ㄍㄨㄥ ㄔㄜ, 公车 / 公車] bus
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 布什] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, 布希威克] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, 布须曼人 / 布須曼人] bushman (African minority)
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, 武士道] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry

bus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power
アクティブなバス[, akuteibu na basu] (n) {comp} active bus
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
スクールバス[, suku-rubasu] (n) school bus
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei
バスアービトレーション[, basua-bitore-shon] (n) {comp} bus arbitration
バスジャック[, basujakku] (n) bus hijacking (wasei
バスストップ[, basusutoppu] (n) bus stop
バスターミナル[, basuta-minaru] (n) bus terminal
バスドライバ[, basudoraiba] (n) {comp} bus driver
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
バス停[バスてい, basu tei] (n) bus stop; (P)
バス幅[バスはば, basu haba] (n) {comp} bus width
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] (n) {comp} bus arbitration
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus
リフトバス[, rifutobasu] (n) kneeling bus (wasei
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei
ローカルバス[, ro-karubasu] (n) {comp} local bus
ローカルバスグラフィックス[, ro-karubasugurafikkusu] (n) {comp} local bus graphics
ローカルバスビデオ[, ro-karubasubideo] (n) {comp} local bus video; local bus graphics
ワンコインバス;ワンコイン・バス[, wankoinbasu ; wankoin . basu] (n) 100-yen bus (wasei
ワンマンバス[, wanmanbasu] (n) one-man bus
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
二階建てバス[にかいだてバス, nikaidate basu] (n) double-decker bus
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) bus stop; tram stop; stop; station; (P)
初乗り料金[はつのりりょうきん, hatsunoriryoukin] (n) base fare for a bus or train or taxi
拡張バス[かくちょうバス, kakuchou basu] (n) {comp} expansion bus
終発[しゅうはつ, shuuhatsu] (n) (See 始発・1) last departure (of a train, bus, etc.); last train; last bus
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server
アーカイブス;アーカイブズ[, a-kaibusu ; a-kaibuzu] (n) (See アーカイブ) archives
アクティブサーバーページ[, akuteibusa-ba-pe-ji] (n) {comp} Active Server Page; ASP
アクティブサーバーページズ[, akuteibusa-ba-pe-jizu] (n) {comp} ActiveServerPages
アクティブスクリプティング[, akuteibusukuriputeingu] (n) {comp} active scripting
アクティブスクリプト[, akuteibusukuriputo] (n) {comp} active script
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
システムバス[しすてむばす, shisutemubasu] system bus
データバス[でーたばす, de-tabasu] data bus
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration
バスドライバ[ばすどらいば, basudoraiba] bus driver
バスネットワーク[ばすねっとわーく, basunettowa-ku] bus network
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration
ローカルバス[ろーかるばす, ro-karubasu] local bus
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
イービジネス[いーびじねす, i-bijinesu] e-business
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell
サブシステム[さぶしすてむ, sabushisutemu] sub-system
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber
サブスクライブ[さぶすくらいぶ, sabusukuraibu] subscribe
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring
サブセット[さぶせっと, sabusetto] sub-set
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
ヌーバス[ぬーばす, nu-basu] NuBus
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
事務用[じむよう, jimuyou] business use
使用中[しようちゅう, shiyouchuu] busy
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business

bus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัส[n. exp.] (bas = bat) EN: bus FR:
บขส. (บริษัทขนส่ง จำกัด)[abv.] (Bøkhøsø. (B) EN: bus station ; Baw Khaw Saw (BKS) FR: gare des autocars [f] ; gare des bus [f]
ขึ้นรถผิด[v. exp.] (kheun rot p) EN: get on the wrong bus FR: monter dans le mauvais bus
คลาดรถเมล์[v. exp.] (khlāt rotmē) EN: miss the bus FR: manquer le/son bus
กระโดดขึ้นรถเมล์[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump on a bus FR: monter dans un autobus ; monter dans le bus ; sauter dans le bus
กระโดดออกจากรถเมล์[v. exp.] (kradōt øk j) EN: jump from a bus FR: sauter de l'autobus
นั่งรถโดยสาร[v. exp.] (nang rot do) EN: FR: prendre le bus ; prendre le car
นั่งรถเมล์[v. exp.] (nang rotmē) EN: catch a bus FR: prendre le bus
ป้ายจอด[n. exp.] (pāi jøt) EN: FR: arrêt de bus [m]
ป้ายจอดรถ[n. exp.] (pāi jøt rot) EN: bus stop FR:
ป้ายหน้า[n. exp.] (pāi nā) EN: FR: prochain arrêt de bus [m]
ป้ายรถโดยสาร[n. exp.] (pāi rot doi) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m]
ป้ายรถเมล์[n. exp.] (pāi rotmē) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m] ; arrêt d'autobus [m]
ป้ายรถประจำทาง[n. exp.] (pāi rot pra) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m] ; arrêt d'autobus [m]
พนักงานต้อนรับบนรอดตัว[n. exp.] (phanakngān ) EN: bus stewardess FR: hôtesse à bord d'un autocar [f]
พลาดรถประจำทาง[v. exp.] (phlāt rot p) EN: miss the bus FR:
เปลี่ยนรถ[v. exp.] (plīen rot) EN: change trains ; change a bus ; transfer to FR: changer de train ; changer de bus
ปอ. (รถปรับอากาศ)[n.] (pø. (rot pr) EN: air-conditioned bus FR:
รถแอร์[n. exp.] (rot aē) EN: air-conditioned bus FR: bus à air conditionné [m]
รถบัส[n. exp.] (rot bat) EN: bus FR: bus [m]
รถบัสลีมูซีน[X] (rot bat līm) EN: limousine bus FR: service limousine [f]
รถบขส.[n. exp.] (rot Bøkhøsø) EN: TCL bus FR:
รถโดยสาร[n.] (rot doisān) EN: bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus FR: autocar [m] ; autobus [m] ; bus [m]
รถโดยสารขนาดใหญ่[n. exp.] (rot doisān ) EN: bus FR: autobus [m] ; bus [m]
รถโดยสารไม่ประจำทาง[n. exp.] (rot doisān ) EN: coach bus ; coach ; motor coach ; tour bus FR: autocar [m] ; car [m] (abrév.)
รถโดยสารประจำทาง[n.] (rot doisān ) EN: city bus ; bus ; public service bus FR: autobus [m] ; bus [m] ; bus régulier [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[n. exp.] (rot doisān ) EN: air-conditioned bus FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารปรับอากาศ[n. exp.] (rot doisān ) EN: FR: autobus climatisé [m] ; bus climatisé [m]
รถโดยสารสาธารณะ[n. exp.] (rot doisān ) EN: public bus FR: véhicule de transport en commun [m]
รถโดยสารที่ไช้ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (rot doisān ) EN: NGV-fuelled bus FR:
รถด่วน[n. exp.] (rot dūan = ) EN: express ; express train ; fast train ; express bus FR: train express [m] ; bus express [m] ; express [m]
รถเมล์[n.] (rotmē) EN: city bus ; bus ; urban bus ; regular bus FR: autobus [m] ; bus [m]
รถเมล์พลังงานไฟฟ้า [n. exp.] (rotmē phala) EN: FR: bus électrique [m]
รถเมล์ประจำทาง[n. exp.] (rotmē praja) EN: bus FR:
รถเมล์สาธารณะ[n. exp.] (rotmē sāthā) EN: public bus FR:
รถประจำทาง[n.] (rot prajam ) EN: bus ; omnibus FR: autobus [m] ; bus [m]
รถโรงเรียน[n. exp.] (rot rōngrīe) EN: school bus ; school van ; school minibus FR: bus scolaire [m] ; transport scolaire [m]
รถสองแถว[n. exp.] (rot søng th) EN: jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]
รถธรรมดา[n. exp.] (rot thammad) EN: local train ; ordinary train ; ordinary bus FR: train ordinaire [m] ; train de banlieue [m]
รถทัวร์[n. exp.] (rot thūa) EN: coach bus ; coach ; motor coach ; tour bus FR: autocar [m] ; car [m] (abrév.)

bus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbus {m}address bus
Autobus {m}; Bus
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar
IEC-Bus-Steuerung {f} [techn.]IEC bus control
Buslinie {f} | Buslinie 42bus route | bus number 42; the number 42 bus
Schienenbus {m}rail bus
Zubringerbus {m}shuttle bus
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right
Scheltwort {n}abusive word
Affentheater {n}crazy business
Agenturgeschäft {n}agency business
Airbus {m}airbus
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Alp {m}incubus
Rentengeschäft {n}annuity business
Unternehmensbewertung {f}appraisal of business
Arabertrappe {f} [ornith.]Arabian Bustard
Geschäftsverteilung {f}assignment of business
Autobusbahnhof {m} | Autobusbahnhöfe
Bangstyrann {m} [ornith.]Santa Marta Bush-Tyrant
Blanksammelschiene {f} [electr.]bare busbar
Bargeschäft {n}spot business
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Bengalenlerche {f} [ornith.]Rufous-winged Bush Lark
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Dickicht {n}; Busch
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl
Brandgas {n}combustion gas; conflagration gas
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb
Zureiter {m} wilder Pferdebroncobuster; buster
Bundbuchse {f}collar bushing
Bus {m} | Busse
Bus-Schnittstelle {f} [comp.]bus interface

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bus
Back to top