ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carriage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carriage*, -carriage-

carriage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carriage (n.) การขนส่ง Syn. conveyance, transportation
carriage (n.) ค่าขนส่ง Syn. transportation charge
carriage (n.) ตู้โดยสารรถไฟ Syn. coach
carriage (n.) ท่าทาง See also: อากัปกิริยา Syn. bearing, manner, posture
carriage (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage
carriage (n.) รถม้า Syn. coach, equipage, rig
carriage clock (n.) นาฬิกาเล็กๆ ที่มีหูหิ้ว
carriage way (n.) ถนน See also: เส้นทางสำหรับรถวิ่ง, ถนน (ที่แยกเลนไว้สำหรับรถวิ่งเร็วและวิ่งช้า)
English-Thai: HOPE Dictionary
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carriageการรับขน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carriage, Asymptomaticไม่มีอาการอะไรเลย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถม้า (n.) carriage See also: horse carriage, horse-drawn carriage, buggy
แคร่ (n.) carriage See also: typewriter carriage Syn. แคร่พิมพ์ดีด
แคร่พิมพ์ดีด (n.) carriage See also: typewriter carriage
การตกเลือด (n.) miscarriage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา
You didn't make the carriage go into the river.คงไม่ใช่เจ้าหรอกนะ ที่ทำให้รถม้าตกลงไปในแม่น้ำ
The royal carriage fell in the river and was destroyed.รถม้าขององค์หญิงตกลงไปในแม่น้ำ และมันก็ถูกทำลายจนเสียหาย
Mama, the carriage for Jane?แม่คะ รถม้าให้เจนมั้ยคะ
...then James Johnson grabbed it, swallowed a swig of it, wiped his mouth, then he took hold of the wheel at the axle and in an instant, that carriage was up and and out of that snowbank...แล้วแจมส์ จอห์นสันคว้ามันมา แล้วดื่มมัน ปาดปาก และก็จับล้อ ตรงเพลา
First, she has to polish my shoes... then cook us a pot roast, whiten the bathtubs... shampoo the cat, reshingle the roof... give the carriage a lube job-ก่อนอื่น เธอต้องขัดรองเท้าชั้น ทำกับข้าวให้เรา ขัดห้องน้ำ อาบน้ำแมว ล้างหลังคา
For, you see, where others might judge... a discreet carriage ride for what it seemed to be...ผู้คนจะคิดอย่างไร.. กับการแอบนั่งรถม้าของพวกคุณ..
The carriage held but just ourselves. And Immortality."รถลากที่มีเพียงเราสอง และความเป็นอมตะ"
When he passed, the carriage came to me.พอท่านเสีย รถม้าก็ตกเป็นของข้า
You can ride in the carriage or be dragged behind it. Your choice.เจ้าจะขึ้นรถม้ามาด้วย หรือว่าอยากโดนลากไปกับรถม้า เลือกเอา
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน

carriage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, 丰] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person
回车键[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, 回车键 / 回車鍵] carriage return
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 幭] carriage cover
[shì, ㄕˋ, 轼 / 軾] crossbar in carriage front
軿[píng, ㄆㄧㄥˊ, 軿] curtained carriage used by women
[wěi, ㄨㄟˇ, 頠] easeful carriage of one's head
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, 惊车 / 驚車] runaway carriage (caused by stampede of draught animals)
喜车[xǐ chē, ㄒㄧˇ ㄔㄜ, 喜车 / 喜車] wedding car; carriage for collecting the bride
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, 兽力车 / 獸力車] animal-drawn vehicle; carriage
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
车厢[chē xiāng, ㄔㄜ ㄒㄧㄤ, 车厢 / 車廂] carriage
[yú, ㄩˊ, 舆 / 輿] carriage; sedan chair; world
马车[mǎ chē, ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 马车 / 馬車] carriage
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
[ní, ㄋㄧˊ, 輗] clamps for crossbar of carriage
[xuān, ㄒㄩㄢ, 轩 / 軒] covered carriage; pavilion
[chān, ㄔㄢ, 幨] curtain in carriage; screen
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 幰] curtain at front of carriage
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, 车水马龙 / 車水馬龍] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, 马前卒 / 馬前卒] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, 冤案] miscarriage of justice
[yǐn, ˇ, 靷] traces (of a carriage)
起落架[qǐ luò jià, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, 起落架] undercarriage
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride

carriage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリッジ[, kyarijji] (n) carriage
キャリッジリターン[, kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach)
二等車;2等車[にとうしゃ, nitousha] (n) second class carriage
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P)
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] (n) {comp} carriage return
復改[ふっかい, fukkai] (n) carriage return; return (LF+CR)
海上輸送[かいじょうゆそう, kaijouyusou] (n) marine transport; carriage by sea
牛車[ぎゅうしゃ;ぎっしゃ;うしぐるま, gyuusha ; gissha ; ushiguruma] (n) ox carriage (for Heian era nobles); oxcart
砲車[ほうしゃ, housha] (n) gun carriage
車寄せ;車寄(io)[くるまよせ, kurumayose] (n) carriage porch; entranceway
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities
一頭引き;一頭牽き[いっとうびき, ittoubiki] (n) one-horse (carriage)
一頭立て[いっとうだて, ittoudate] (exp) one-horse (carriage)
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
乳母車(P);うば車[うばぐるま, ubaguruma] (n) baby carriage; perambulator; (P)
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
小車[こぐるま;おぐるま, koguruma ; oguruma] (n) (1) (おぐるま only) (arch) Inula japonica; (2) (arch) (See 牛車) small cart; small carriage; (3) (こぐるま only) (See 輦車) wheeled palanquin (with a castle-shaped box)
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck)
身のこなし;身の熟し[みのこなし, minokonashi] (n) (See 熟し) carriage; movement (of the body); agility
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements
辻馬車[つじばしゃ, tsujibasha] (n) horse-drawn carriage; gharry
送料[そうりょう, souryou] (n) postage; carriage; (P)
運び[はこび, hakobi] (n,n-suf) progress; pace; carriage; step; stage; (P)
運搬[うんぱん, unpan] (n,vs) transport; carriage; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR)
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return

carriage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบกี้[n.] (bōkī) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m]
โบกี้รถไฟ[n. exp.] (bōkī rotfai) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m] ; voiture de chemin de fer [f]
การขนล่ง[n.] (kān khonlon) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage FR:
การขนส่ง[n.] (kān khonson) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage ; shipping FR: transport [m]
การขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān khonson) EN: carriage of goods ; shipment FR:
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: land transport ; carriage by land FR: transport routier [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge FR: fret [m]
ค่าส่ง[n. exp.] (khā song) EN: carriage ; postage FR:
คิดค่าส่งต่างหาก[v. exp.] (khit khā so) EN: charge carriage separately FR:
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถเข็น[n. exp.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถม้า[n. exp.] (rot mā) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; horse-drawn vehicle ; buggy ; chariot FR: calèche [f] ; carrosse [m] ; fiacre [m] ; voiture à cheval [f] ; charrette [f]
รถม้าลำปาง[n. exp.] (rot mā Lamp) EN: Lampang horse carriage FR:
รถตุ๊กตุ๊ก[n. exp.] (rot tuk-tuk) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
สามล้อ[n. exp.] (sāmlø) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]
ตัดโบกี้[v. exp.] (tat bōkī) EN: uncouple a carriage FR: détacher un wagon
ตุ๊ก ๆ = ตุ๊กๆ[n.] (tuk-tuk) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlē) EN: failure ; miscarriage FR: échec [m] ; fiasco [m] ; faillite [f]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion FR: avorter ; faire une fausse couche
ตกเลือด[v.] (tokleūat) EN: have excessive menstruation ; have a miscarriage FR:

carriage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frachtzuschlag {m}additional carriage
Kinderwagen {m}baby carriage [Am.]
Beförderungsklasse {f}class of carriage
Doppelvorschub {m}dual carriage
Doppelvorschubdrucken {n}dual carriage print
Beförderungsbedingungen {pl}conditions of carriage
Bahnfracht {f}rail carriage
Eisenbahnwagen {m}railway carriage
Kurswagen {n}through carriage
Laufkatze {f} [techn.]travel carriage
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels)
Schlossschraube {f} [techn.]carriage bolt
Viergespann {n}carriage and four
Vorschubsteuerstreifen {m} am Druckercarriage tape
Wagenrücklauf {m}carriage return
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed
Zweispänner {m}carriage and pair
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way
Krankopfträger {m}crane endcarriage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carriage
Back to top