ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

replacement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *replacement*, -replacement-

replacement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
replacement (n.) การทำหน้าที่แทน See also: การทดแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
replacement(n) การรับหน้าที่แทน,การแทนที่,การรับช่วง,การสวมตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replacement๑. การปรับให้คืนสภาพเดิม (ก. แพ่ง)๒. การเข้าสวมตำแหน่งแทน (ก. ปกครอง)๓. การบรรจุกำลังพลทดแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Replacement costต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผัดเปลี่ยน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การสับเปลี่ยน
การเข้าแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ?
Damn. I shall need a replacement weapon.งั้นขอเปลี่ยนกระบอกใหม่
I did try to find a replacement for you, but with such short notice, it was impossible.แต่คุณบอกกะทันหันไป ผมต้องขอโทษด้วย
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี
I want to get a replacement router.ฉันต้องการเราเตอร์ตัวใหม่
No, we're just having a little trouble finding your old man a replacement part, that's all.พอมีมีปัญหานิดหน่อย เพราะอะไหล่หุ่นแก่ๆ อย่างพ่อน่ะหายากแล้ว
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี
I was a replacement for your dead daughter!ฉันก็แค่ตัวแทนของลูกสาวคุณ ที่ตายไป!
But make sure you ask for a replacement when you get to Provo.แต่คุณต้องมีตั๋วใหม่ เมื่อไปถึง โพรโว
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน
I have been asked to fill in for Dixon... until a replacement can be found.ผมได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่_BAR_ แทนดิกสัน จนกว่าจะหาคนมาแทนได้
All I'm saying is that long distance is no replacement for spending time together.อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว หนูรู้มันยาก แต่เราทำได้ค่ะพ่อ

replacement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
代谢[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, 代谢 / 代謝] replacement; substitution; metabolism (biol.)

replacement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
廃棄処分[はいきしょぶん, haikishobun] (vs) disposal; scrapping; replacement; putting on the shelf; shelving
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation

replacement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
การชักตัวอย่างแบบไม่คืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling without replacement FR:
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao th) EN: replacement FR:
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplī) EN: replacement FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen t) EN: water coolant replacement FR:
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]

replacement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
Ersatz {m}replacement
Ersatzauto {n}replacement car
Ersatzteil {n}replacement part
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Vertretungsstunde {f}replacement lesson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า replacement
Back to top