ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preservation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preservation*, -preservation-

preservation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preservation (n.) การสงวน See also: การรักษาไว้, การดำรงรักษา Syn. security, safety, conservation
preservationist (n.) นักอนุรักษ์นิยม Syn. ecologist
English-Thai: HOPE Dictionary
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preservationการเก็บถนอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preservationการสงวนและรักษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การบำรุง (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน Ops. การทำลาย
การบำรุงรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน
การรักษา (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การสงวน (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การสนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a preservation architect.ฉันเป็นอนุรักษ์สถาปนิก
Do you know what the Preservation Room is for?นายรู้ไม๊ ว่าห้องอนุรักษ์มีไว้ทำไม?
Now, when the case needs work they take it out of the vault, directly across the hall and into the Preservation Room.เมื่อเขาไม่ตั้งแสดงหรือไม่เก็บในห้องนีรภัย. ทีนี้, เมื่อเขาต้องการตรวจสอบ เขาก็ย้ายออกจากตู้นิรภัยข้ามไปอีกฝั่ง เข้าไปใน ห้องอนุรักษ์.
But we'll make our way to the Preservation Room, where there's much less security.เมื่อยามสับสนโดยแขก VIP ชั้นบน. เราก็หาทางเข้าไปในห้องอนุรักษ์ ซึ่งตอนนั้นมียามน้อยมาก.
We must send the entire Spartan army to aid our king in the preservation of not just ourselves, but of our children.เพื่อความยุติธรรม เพื่อกฏหมายและการบังคับใช้
Send the army for the preservation of liberty.เพื่อเหตุผลที่ควรเป็น
The preservation of the rights of property.-เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สมบัติครับ
My sister computer was merely following the most logical path for the preservation of human life.พี่สาวคอมพิวเตอร์ของฉันเพียง ทำตามแนวทางเหตุและผล... ...เพื่อช่วยรักษาชีวิตมนุษย์
"for the preservation of another. "เราจับฮิโระ นากามูระได้ในแมนฮัตตัน
One of my primary directives is the preservation of human life.หนึ่งในคำสั่งเบื้องต้นของผม ก็คือคุ้มครองชีวิตมนุษย์
But your primary directive is the preservation of our lives, right?แต่คำสั่งเบื้องต้นของนายคือคุ้มครอง ชีวิตพวกเราด้วยไม่ใช่เหรอ
We are a religious organization dedicated to the preservation and salvation of the human race.พวกแอนตี้แวมไพร์น่ะเหรอ เราเป็นหน่วยงานทางศาสนา

preservation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ, 保墒] preservation of soil moisture
保温[bǎo wēn, ㄅㄠˇ ㄨㄣ, 保温 / 保溫] heat preservation

preservation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保安条例[ほあんじょうれい, hoanjourei] (n) regulations for the preservation of law and order
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n,vs,adj-no) health maintenance; health preservation
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation
地球環境保全[ちきゅうかんきょうほぜん, chikyuukankyouhozen] (n) global environment conservation; global environment preservation
森林保全[しんりんほぜん, shinrinhozen] (n) forest preservation; forestry preservation
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)
治安維持法[ちあんいじほう, chian'ijihou] (n) Peace Preservation Act (1925)
保健[ほけん, hoken] (n,adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P)
保蔵[ほぞう, hozou] (n) (1) preservation; storage; (vs) (2) to store; to squirrel away
冷凍保存[れいとうほぞん, reitouhozon] (n) cold storage; deep freeze; cryopreservation
時間節約[じかんせつやく, jikansetsuyaku] (n,adj-no) time preservation; saving time
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P)
自己保全[じこほぜん, jikohozen] (n) self-protection; self-preservation
自己保存[じこほぞん, jikohozon] (n,adj-no) self-preservation
防腐[ぼうふ, boufu] (n,adj-no) preservation; embalmment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining

preservation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
การอนุรักษ์[n.] (kān anurak) EN: conservation ; preservation FR: conservation [f] ; préservation [f]
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การอนุรักษ์วัฒนธรรม[n. exp.] (kān anurak ) EN: FR: préservation de la culture [f]
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[n. exp.] (kān anurak ) EN: preservation of Thai culture FR:
การเก็บรักษา[n.] (kān kepraks) EN: storage ; preservation FR:
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraks) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sin) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การสงวน[n.] (kān sa-ngūa) EN: preservation FR: préservation [f]
การถนอมอาหาร[n.] (kān thanøm-) EN: food preservation FR:
อุปัฏฐานะ[n.] (upatthāna =) EN: preservation FR:

preservation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Selbsterhaltungstrieb {m}instinct of self-preservation
Bautenschutz {m}preservation of structures
Erhaltungsbedingungen {pl}preservation conditions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preservation
Back to top