ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destruction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destruction*, -destruction-

destruction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destruction (n.) การทำลาย See also: ภาวะที่ถูกทำลาย Syn. annihilation, eradication Ops. creation, generation
destruction (n.) วิธีทำลาย See also: สาเหตุของการทำลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin
English-Thai: Nontri Dictionary
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
destructionการทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Destructionการสลายตัว,ถูกทำลาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำลาย (n.) destruction See also: ruin Syn. การแตก
การแตก (n.) destruction See also: ruin Syn. การทำลาย
ภังคะ (n.) destruction See also: ruin Syn. การแตก, การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cannot watch the destruction of all that I've lived for.ผมไม่อาจดูความเสื่อมสลาย ของสิ่งที่สร้างมาได้
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
Sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง
They're roaches, and total destruction is the only way to deal with them.ไอ้พวกนี้น่าฆ่าล้างโคตรให้หมด
But if I drop this fucking thing, you got me on destruction of property, too."แต่ถ้าผมลดลงสิ่งที่เป็นร่วมเพศนี้คุณมีฉันในการทำลายทรัพย์สินด้วย ".
Leads to the destruction of his father, who he replaces.จนนำไปสู่การทำลายชีวิตพ่อตัวเอง
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย.
"After three long years of witnessing so much destruction and suffering."หลังจากสามปีแห่งการทรมาน และสูญเสียอันยาวนาน..
I mean, demons, they don't want anything, just death and destruction for their own sake.ปีศาจไม่เคยต้องการอะไร นอกจากความตาย และการทำลายล้างเพื่อตัวมันเอง
Damn, J-dawg, that's destruction of state property.เฮ้ย จูเนียร์ นายทำลายสมบัติสาธารณะนะ
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน
Well, because if I was building a weapon of mass destruction you wouldn't be able to find it.ก็เพราะว่าถ้าผมกำลังสร้าง อาวุธอานุภาพทำลายสูงอยู่ ...คุณไม่มีทางหามันเจอแน่

destruction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不破不立] without destruction there can be no construction
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize
覆灭[fù miè, ㄈㄨˋ ㄇㄧㄝˋ, 覆灭 / 覆滅] destruction
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ˇ ㄑㄧˋ, 大规模杀伤性武器 / 大規模殺傷性武器] weapons of mass destruction

destruction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格崩壊[かかくほうかい, kakakuhoukai] (n) price destruction
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe)
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace)
是生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction
灰燼[かいじん, kaijin] (n) ash; embers; complete destruction
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
環境破壊[かんきょうはかい, kankyouhakai] (n) environmental destruction
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P)
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other
取り壊し(P);取壊し[とりこわし, torikowashi] (n) demolition; pulling down; destruction; dismantling; (P)
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P)
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P)
戦火[せんか, senka] (n) (1) (See 兵火) wartime fire; (2) (See 戦禍) war; wartime destruction; horrors of war; (P)
滅亡[めつぼう, metsubou] (n,vs) downfall; ruin; collapse; destruction; (P)
滅却[めっきゃく, mekkyaku] (n,vs) extinguishment; destruction; effacement
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P)
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P)
自壊[じかい, jikai] (n,vs) (1) disintegration; (2) self-destruction
自滅[じめつ, jimetsu] (n,vs,adj-no) ruining oneself; destroying oneself; self-destruction; (P)
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up
荒廃[こうはい, kouhai] (n,vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P)
隠滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) destruction; suppression; (P)
駆逐[くちく, kuchiku] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)
駆除[くじょ, kujo] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)

destruction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
บรรลัย[n.] (banlai) EN: disaster ; calamity ; destruction ; annihilation FR:
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การทำลายป่า[n. exp.] (kān thamlāi) EN: deforestation FR: déforestation ]f] ; déforestage [m] ; destruction de la forêt [f]
การถูกทำลาย[n. exp.] (kān thūk th) EN: destruction FR:
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; killing ; destroying ; end FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ภังคะ[n.] (phangkha) EN: destruction FR:
ภังค-[pref.] (phangkha-) EN: destruction FR:
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
ประลัยโลก[n. exp.] (pralai lōk) EN: FR: fin du monde [f] ; destruction du monde [f]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศกรรม[n.] (winātsakam) EN: sabotage ; destruction FR: sabotage [m]
วินิบาต[n.] (winibāt) EN: killing ; destruction FR: tuerie [f] ; destruction [f]

destruction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destruction
Back to top