ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sabogate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sabogate*, -sabogate-

sabogate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sabogate (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction Ops. protection, preservation, replacement
sabogate (vt.) ทำลายทรัพย์สิน See also: ทำลายข้าวของ Syn. damage, destroy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sabogate
Back to top