ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conceit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conceit*, -conceit-

conceit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceit (n.) ความคิด Syn. idea, thought, concept
conceit (vt.) คิด Syn. think
conceit (n.) จินตนาการ
conceited (adj.) ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป Syn. vain, arrogant
conceitedly (adv.) อย่างคุยโม้โอ้อวด Syn. boastfully, pretentiously Ops. humbly, modestly
English-Thai: HOPE Dictionary
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conceitความนึกเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟ้อ (adj.) conceited Syn. เห่อเหิม
โอหัง (adj.) conceited See also: arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ไว้ตัว (adj.) conceited See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful Syn. ถือตัว
จองหอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหองพองขน Ops. ถ่อมตน
จองหองพองขน (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหอง Ops. ถ่อมตน
ชูคอ (v.) be conceited See also: be arrogant, be proud, be haughty Syn. ทะนง, อวดดี, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ทรอึง (v.) to be conceited See also: consider oneself to be above politics and worldly interests, think highly of oneself, flatter, proud Syn. ถือตัว, หยิ่ง, ไว้ตัว Ops. ปล่อยตัว
ยะโส (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty Syn. ผยอง, หยิ่ง, จองหอง, ถือตัว
ย่ามใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ชะล่าใจ
หยิ่ง (v.) be conceit See also: be egotistical, be overly proud, be arrogant, be haughty Syn. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, โอหัง, ทะนงตัว Ops. ถ่อมตัว
หยิ่งผยอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว
อวดดี (v.) be conceited See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident Syn. ถือดี, ผยอง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เผยอ (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, act big, be egoistic Syn. อวดดี
เย่อหยิ่ง (v.) be conceit See also: be egotistical, be overly proud, be arrogant, be haughty Syn. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว, โอหัง, ทะนงตัว Ops. ถ่อมตัว
เหิมใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ
โอหัง (v.) be conceited See also: be arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ได้ใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ
ไว้ตัว (v.) be conceited See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself, be self-important Syn. ถือตัว
ไว้ตัว (v.) be conceited See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself Syn. ถือตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine blow to my conceit, that's all.- ไม่เป็นไร ผมก็เเค่เสียหน้า
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง
As a child I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit.ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนที่ดี แต่ก็ทิ้งมันไปเพราะความทะนงตนและความอวดดี
I-I defended you when people called you conceited,ฉะ-ฉันน่ะ ปกป้องเธอ ตอนที่คนว่าเธอว่าหยิ่ง
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
You're selfish, conceited and you don't know what the world is like!คุณน่ะเห็นแก่ตัว อวดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกน่ะเป็นยังไง
I don't mean to sound conceited, but I'm, like, the fucking hottest cheerleader they've got.ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น แต่ฉันเป็นเชียลีดเดอร์ฮอตที่สุด ที่พวกเขาต้องการ
Yeah, Lynda, that doesn't sound conceited.ใช่ ลินดา ฟังดูไม่ใช่แบบนั้นเลย
[I am not conceited, but...]ผมไม่ได้อวดดี แต่ว่า ...
And I'm sure it's not your fault you're so conceited.ฉันว่ามันไม่ใช่ความผิดเธฮหรอก ดูเธอภูมิใจกับมันมากเลยนี่
You self-conceited fellow!เธอช่างเป็นคนที่ทะนงตนเหลือเกิน!

conceit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, 狂妄自大] arrogant and conceited
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, 狂] conceited; mad
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, 自负 / 自負] conceited; responsible
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
头脑发胀[tóu nǎo fā zhàng, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ ㄈㄚ ㄓㄤˋ, 头脑发胀 / 頭腦發脹] swollen headed; conceited

conceit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自尊心[じそんしん, jisonshin] (n) self-respect; conceit
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory
喬志[きょうし, kyoushi] (n) pride; self-conceit
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited
思い上がる(P);思いあがる[おもいあがる, omoiagaru] (v5r,vi) to be conceited; (P)
慢心[まんしん, manshin] (n,vs) self-conceit; pride
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P)
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P)
自惚れ(P);己惚れ;自惚(io)[うぬぼれ, unubore] (n,adj-no) (uk) pretension; conceit; hubris; (P)
自惚れる[うぬぼれる, unuboreru] (v1,vi) to be conceited; (P)
自負[じふ, jifu] (n,vs) conceit; bragging about one's own ability; (P)
身知らず[みしらず, mishirazu] (adj-na,n) self-conceit; neglecting one's health
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P)

conceit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited FR:
ฮึกเหิม[adj.] (heuk-hoēm) EN: reckless ; rash ; impetuous ; arrogant ; conceited FR:
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
โง่แกมหยิ่ง[adj.] (ngōkaēmying) EN: fatuous ; stupidly conceited FR:
โอหัง[v.] (ōhang) EN: be conceited FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conceit
Back to top