ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hooligan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hooligan*, -hooligan-

hooligan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hooligan (n.) จิ๊กโก๋ See also: อันธพาล, นักเลง, กุ๊ย Syn. hoodlum, rowdy, ruffian
English-Thai: HOPE Dictionary
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
English-Thai: Nontri Dictionary
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพาล (n.) hooligan See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout Syn. คนเลว, คนเกเร Ops. คนดี
คนเกเร (n.) hooligan See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout Syn. คนเลว Ops. คนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can, uh... you can read something a little bit more mature than Hooligan Bear.คุณจะอ่านอะไรที่มีสาระกว่า ฮูลิแกน แบร์ก็ได้นะ
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน
My precious daughter is not going to hang out with a hooliganลูกสาวที่มีค่าของฉันจะไม่ออกไปเที่ยว กับนักเลงเด็ดขาด
No! I-i refuse to pay blackmail to some hooliganไม่ ฉันไม่เสียเงินให้กับการเเบล๊กเมลล์ของไอ้อันธพาล
It's a gentlemen's game played by hooligans.เป็นกีฬาสุภาพบุรุษ.. ที่มีผู้เล่นเป็นคนป่าเถื่อน
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.ในขณะที่รักบี้.. เป็นกีฬาป่าเถื่อน.. แต่เล่นโดยสุภาพบุรุษ
Parasites! Hooligans!พวกกาฝาก พวกอันธพาล เข้าใจไหม
It's a small group of hooligansพวกเขาเป็นกลุ่มอันธพาลกลุ่มเล็กๆ
I'm fine. hooligans couldn't haveไม่เป็นไร พวกอันธพาลไม่สามารถ
Far be it from me to understand the minds of hooligans.ฉันไม่เข้าใจเจ้าพวกนักเลงพวกนั้นหรอก
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ?
It's a fact. Your kids are a bunch of hooligans!มันเป็นความจริง ลูกของเธอนั่นแหละเป็นอันธพาล

hooligan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, 阿飞 / 阿飛] hoodlum; hooligan; young rowdy
流里流气[liú li liú qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 流里流气 / 流裡流氣] hooliganism; rowdyism

hooligan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P)

hooligan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
พาลา[n.] (phālā) EN: hooligan ; ruffian FR:
พาล[n.] (phān) EN: hooligan ; ruffian FR:
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng antha) EN: gang of hooligans ; criminal gang FR:
กลุ่มแว้น[n. exp.] (klum waēn) EN: street motorcycle racers ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]

hooligan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rowdytum {n}rowdyism; hooliganism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hooligan
Back to top