ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humility*, -humility-

humility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humility (n.) ความอ่อนน้อมถ่อมตน See also: ความนอบน้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
English-Thai: Nontri Dictionary
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
I wish that everyone, if even for one moment could feel that awe and humility and hope.ฉันต้องการ ที่ทุกคนถ้าแม้หนึ่ง ขณะ
These past few weeks have left us all with a profound sense of humility in the face of nature's destructive power.เราได้บทเรียนจาก 2-3 สัปดาห์ที่แผ่นมา... ...เราไม่อาจต่อกลอนกับมหันตภัยธรรมชาติ
And even then, I fold my hands in humility before you... because we don't believe we are above or beneath any individual.และยิ่งไปกว่านั้น,ผมพนมมือ ด้วยความนอบก่อนคุณ... เพราะเราไม่ได้เชื่อว่า เราสูงกว่าหรือต่ำกว่าใครทั้งนั้น
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา
You should see this as a lesson of humility from God, Papa- Videl-พระเจ้าท่านอาจจะให้นี่เป็นบทเรียนก็ได้นะคะคุณพ่อ
Now, he prides himself on his humility and not having to take the credit.เขาเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เลยไม่อยากมีชื่อเสียงนัก
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า
I suggest a hint of humility when you're presented to the King.ข้าขอแนะให้ท่านนอบน้อมไว้ เมื่อท่านได้รับการเสนอให้กษัตริย์พิจารณา
I call this a humility check.ฉันเรียกมันว่าการตรวจสอบความอ่อนน้อม
Or do you want me to relive the humility over and over again?หรือนายแค่ต้องการให้ฉันอายเหมือนตอนนั้น

humility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
薄礼[bó lǐ, ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 薄礼 / 薄禮] humility term: my meager gift
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, 谦逊 / 謙遜] humble; humility; modesty
绵薄[mián bó, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄛˊ, 绵薄 / 綿薄] my humble effort; my meager contribution (humility)

humility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation

humility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความนอบน้อม[n.] (khwām nøpnø) EN: humility FR:
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม[adv.] (nømklāonømk) EN: humbly ; with humility FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: hide one's head face for fear/humility ; bow down ; bow one's head ; prostrate oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humility
Back to top