ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

travel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *travel*, -travel-

travel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
travel (vi.) เดินทาง
travel (vi.) ท่องเที่ยว See also: สัญจร, เที่ยว
travel (vi.) ย้าย See also: ย้ายที่อยู่
travel (n.) การท่องเที่ยว See also: การเดินทาง
travel (n.) การเคลื่อนที่ See also: การเคลื่อนไหว
travel (n.) การเคลื่อนย้าย
travel agency (n.) สำนักงานท่องเที่ยว
travel agent (n.) ตัวแทนสำนักท่องเที่ยว
travel permit (n.) หนังสือเดินทาง See also: ใบผ่านทาง Syn. indentification, visa, authorization
travel to (vt.) สำรวจ See also: เข้าไปสำรวจ
travel to (vt.) ไปเที่ยว See also: สัญจร, ท่องเที่ยว
traveled (adj.) จากไป See also: ผ่านไป Syn. moved Ops. returned
traveler (n.) ผู้เดินทาง See also: นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว Syn. wanderer
traveler (n.) คนท่องเที่ยว See also: คนเร่ร่อน Syn. rambler, walker
traveler (n.) นักท่องเที่ยว
traveler (n.) ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า
traveling (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, drifting
traveling (n.) การเดินเท้า See also: การเดินทางด้วยเท้า Syn. voyaging, rambling
traveling bag (n.) ย่าม See also: กระเป๋าหนังสือ Syn. handbag
traveller (n.) นักท่องเที่ยว Syn. traveler
travelling (adj.) ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ Syn. wandering, nomadic Ops. settled
English-Thai: HOPE Dictionary
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
travel agentn. ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
travelเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
travellerผู้เดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Travelการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel agentsบริษัทนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Travelersนักเดินทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสัญจร (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การเดินทาง, การท่องเที่ยว
การเดินทาง (n.) travel See also: roaming, wander, tour, journey, trip Syn. การท่องเที่ยว
มะงุมมะงาหรา (v.) travel
สัญจร (v.) travel See also: make a journey Syn. เดินทาง, ท่องเที่ยว, โคจร
สัญจร (v.) travel See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander
เดินทาง (v.) travel See also: tour, take a trip, journey, voyage Syn. ท่องเที่ยว, เที่ยว, สัญจร
เดินหน (v.) travel See also: walk Syn. เดิน
เที่ยว (v.) travel See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่
ไปเที่ยว (v.) travel See also: tour, go out, take a trip Syn. ท่องเที่ยว
เทียวไปเทียวมา (v.) travel back and forth See also: journey to and fro Syn. เทียวไล้เทียวขื่อ
เทียวไล้เทียวขื่อ (v.) travel back and forth See also: journey to and fro
ประพาสต้น (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. เที่ยวไป, ท่องเที่ยว, เดินทาง
เที่ยวไป (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. ท่องเที่ยว, เดินทาง
ล่อง (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า, ล่องไพร
ล่องป่า (v.) travel through forests Syn. ล่องไพร
ล่องไพร (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า
นักเดินทาง (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง
นักเที่ยว (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, ผู้เดินทาง
ผู้เดินทาง (n.) traveler See also: passenger
ค่าเดินทาง (n.) travelling expense See also: fare
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
Is it like a good place for travelling?มันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวไหม?
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง
The finest travel agent You'll ever meet Is right at your feetเอเย่นต์เดินทางที่ดีที่สุด อยู่ตรงเท้าเธอไง
Katanga. I'm not the first woman to travel with these pirates.คาแทนก้า. ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรก ที่เดินทางร่วมกับโจรสลัดพวกนี้
I do not expect to travel first class.ผมจึงไม่ควรนั่งชั้นหนึ่ง
And I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her.และรู้ว่าถึงผมจะเดินทางอีกหลายปี ก็คงเห็นเพียงส่วนน้อยของประเทศนี้
"People travel uptown, downtown, on big long submarine.คนเดินทางด้วยเรือดำน้ำ...
I love traveling, because when you travel you see a lot of history. I went to France.ผมชอบเดินทาง เพราะวิชา ประวัติศาสตร์ ผมเคยไปฝรั่งเศส
In the north, there are many caves, we'll travel through them.ทางตอนเหนือ มีถ้ำหลายแห่งNเราเดินทางผ่านทางนั้น
What makes this one so special we travel across the country to find him ... 16 years after he died?เกรแฮมคนนี้มีอะไรพิเศษตรงไหน... เราเดินทางมาครึ่งประเทศเพื่อหาเขา 16 ปีหลังจากที่เขาตาย
I know what it's like to travel without a green card.ฉันรู้ว่าสิ่งที่มันต้องการที่จะเดินทางโดยไม่ต้องกรีนการ์ด
Thank you for choosing Magic Carpet for all your travel needs.ขอบคุณที่ใช้บริการพรมวิเศษ สำหรับการเดินทาง
We gotta get-- I gotta start packing, your highness. Only essentials.We gotta travel at light!เอาเฉพาะที่จำเป็น เราต้องเดินทางเบาๆ เอาปืนไปด้วยมั้ย อาวุธล่ะ มีดล่ะ

travel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, 散记 / 散記] random jottings; travel notes
大唐西域记[Dà Táng Xī yù jì, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ ㄒㄧ ㄩˋ ㄐㄧˋ, 大唐西域记 / 大唐西域記] Report of the regions west of Great Tang; travel record of Xuan Zang 玄奘
周游[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, 周游 / 周遊] tour; to travel around
搭伴[dā bàn, ㄉㄚ ㄅㄢˋ, 搭伴] travel with another; accompany another
旅行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, 旅行社] travel agency
旅行袋[lǚ xíng dài, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄞˋ, 旅行袋] travel bag
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
团体行[tuán tǐ xíng, ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 团体行 / 團體行] group travel
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman
遨游[áo yóu, ㄠˊ ㄧㄡˊ, 遨游 / 遨遊] roam; travel
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, 路程] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development)
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, 旅游者 / 旅遊者] tourist; traveler; visitor
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, 征夫] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, 征衣] traveler's clothing; military uniform
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, 旅客] traveler; tourist
旅行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, 旅行] travel
旅行者[lǚ xíng zhě, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 旅行者] traveler
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, 游客 / 遊客] traveler; tourist
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, 三藏] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, 三藏法师 / 三藏法師] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
[lǚ, ㄌㄩˇ, 旅] trip; travel
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, 旅游 / 旅遊] trip; journey; tourism; travel; tour
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous

travel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau
巡り歩く[めぐりあるく, meguriaruku] (v5k) to walk around; to travel around
旅行券[りょこうけん, ryokouken] (n) travel voucher; travel coupon; (P)
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
陸を行く[りくをいく, rikuwoiku] (exp,v5k-s) to travel overland; to go by land
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
トラベルスター[, toraberusuta-] (n) {comp} Travelstar
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
大名旅行[だいみょうりょこう, daimyouryokou] (n) traveling in luxury; travelling in luxury; a junket
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire
悪事千里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事千里を走る) bad news travels fast
悪事千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事千里) bad news travels quickly
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

travel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
เดินหน[v.] (doēnhon) EN: travel FR:
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngt) EN: travel agency FR: agence de voyages [f]
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light FR: feu rouge [m]
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
จรดล[v.] (jøradon) EN: travel (to) ; wander FR:
การเดินทาง[n.] (kān doēnthā) EN: journey ; trip ; travel ; expedition FR: voyage [m] ; périple [m]
การเดินทางท่องเที่ยว[n. exp.] (kān doēnthā) EN: travel ; tour ; cruise FR: voyage [m]
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การสัญจร[n.] (kān sanjøn) EN: travel ; transportation FR: déplacement [m]
การท่องเที่ยว[n.] (kān thǿngth) EN: tourism ; touring ; travel FR: tourisme [m] ; voyage [m]
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khā chai jā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl]
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[n. exp.] (khā sōhui k) EN: travel expenses FR:
ขึ้นเหนือล่องใต้[v.] (kheunneūalǿ) EN: travel a lot ; be always on a journey FR:
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
คู่มือการเดินทาง[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: travel guide FR: guide de voyage [m]
ล่องแพ[v. exp.] (lǿng phaē) EN: go rafting ; ride a raft ; travel on a raft FR:
หนังสือนำเที่ยว[n. exp.] (nangseū nam) EN: guide book ; travel book FR: guide touristique [m]
หนังสือนำเที่ยวญี่ปุ่น[n. exp.] (nangseū nam) EN: Japan travel guide FR:
ออกเที่ยว[v. exp.] (øk thīo) EN: travel FR: partir
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
ประพาส[v.] (praphāt) EN: tour ; travel ; take a trip FR:
ประพาสต้น[v.] (praphātton) EN: travel privately FR:
ระหกระเหิน[v.] (rahokrahoēn) EN: wander ; travel with hazard ; rove ; stray FR:
เร่ขาย[v.] (rēkhāi) EN: peddle ; hawk goods ; walk selling goods or food ; travel selling goods or food FR: colporter
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
สัญจรไปมา[v. exp.] (sanjøn pai ) EN: travel back and forth FR:
เทียวไล้เทียวขื่อ[v. exp.] (thīo lai th) EN: go back and forth (between) ; travel back and forth FR:
เทียวไปเทียวมา[v. exp.] (thīo pai th) EN: go back and forth (between) ; travel back and forth FR:
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo =) EN: travel ; tour ; go sightseeing ; take a trip FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple
ธุดงค์[v.] (thudong) EN: take to the road as a form of merit making ; travel on foot shunning society FR:

travel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kranfahrmotor {m}crane travel motor
Feinfahren {n}creep travel
Katzfahren {n}cross travel
Katzfahrmotor {m}cross travel motor
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics
Durchreise {f}journey through; travel through
Fahrgeschwindigkeit {f} (beim Kran)long travel speed
Kranfahren {n}long travel
Kranfahrgeschwindigkeit {f}long travel speed
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Bahnreisen {n}rail travel
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer
Flugreise {f} | eine Flugreise machentravel by air | to travel by air
Reisekostenerstattung {f}compensation for travelling
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library
Laufkran {m}overhead travelling crane
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Drehkran {m} | fahbarer Drehkranrevolving crane; slewing crane | travelling slewing crane
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran
Raumfahrt {f}space travel; space flight
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler
Fahrmotor {m}travel motor
Fahrwerkstraverse {f}travel unit cross bar
Laufkatze {f} [techn.]travel carriage
Reisearrangement {n}travel assignment
Reisebeihilfen {pl}travel grants
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance
Reisestelle {f}travel department
Wanderzirkus {m}travelling circus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า travel
Back to top