ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wander*, -wander-

wander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wander (vt.) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน See also: ร่อนเร่ Syn. roam, rove
wander (vi.) เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน See also: ร่อนเร่ Syn. roam, rove, stray
wander (vi.) ออกนอกเส้นทาง
wander (vi.) ขาดสมาธิ See also: ฝันกลางวัน
wander (vi.) ไปในทางที่คดเคี้ยว
wander (vi.) เดินเล่น
wander (vi.) พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
wander (n.) การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย
wander about (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander around
wander around (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander about
wander from (phrv.) เดินเที่ยวไปจาก See also: เดินท่องเที่ยวจาก, เดินเตร็ดเตร่จาก Syn. stray from, wander off
wander from (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง Syn. stray from, wander off
wander off (phrv.) ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: เตร็ดเตร่ไป
wander off (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง
wanderer (n.) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย Syn. nomad, ranger, rover
wandering (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling, drifting
wandering (n.) การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: การพเนจร
wanderingly (adv.) โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
wanderlust (n.) ความต้องการที่จะเดินทางไป See also: ความปรารถนาที่จะเดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
wandering(วอน'เดอริง) adj.,n. (การ) เตร็ดเตร่,พเนจร,เถลไถลไป,ท่องเที่ยว,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ความคิดสับสน,การพูดเรื่อยเปื่อย., See also: wanderingly adv., Syn. roaming,rambling
English-Thai: Nontri Dictionary
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wanderแฉลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wandering painอาการปวดย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดสมาธิ (v.) wander See also: be distracted Syn. ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
จร (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป, เที่ยวไป
ซัดเซ (v.) wander See also: roam, drift, stroll, wander about Syn. ซัดเซพเนจร
ซัดเซพเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift Syn. ร่อนเร่พเนจร
ท่อง (v.) wander See also: roam around, rove around Syn. เที่ยว, ทัศนาจร, เดินทาง, ท่องเที่ยว
พเนจร (v.) wander See also: roam, rove, tramp Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร
ร่อนเร่ (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, เร่ร่าย
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: roam, rove, tramp Syn. ร่อนเร่
ระหกระเหิน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน, เร่ร่อน
ระเหินระหก (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระหกระเหิน, ดั้นด้น
ระเหเร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน
วอกแวก (v.) wander See also: be distracted Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
เถลไถล (v.) wander See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter Syn. ไถล, เชือนแช
เที่ยวไป (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป
เร่ร่อน (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย
เร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่
เร่ร่อน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน
เร่ร่าย (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one could wander Where he pleasesได้แต่ท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาพอใจ
He's interested in flowers. I told him he could wander your garden.เขาสนใจดอกไม้ ผมเลยบอกให้เขา เดินชมสวนตอนที่เราคุยกัน
Chaps, no one wander off.อย่าแตกแถวเดี๋ยวหลงทาง
None of us should wander alone.ไม่ว่าใครในกลุ่มพวกเรา ไม่ควรจะมาเดินเล่นคนเดียวแบบนี้นะ
How many people wander around with dragon eggs?จะมีใครสักกี่คน ร่อนเร่ไปกับไข่มังกรในกระเป๋า
But not all who wander are aimless.แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ร่อนเร่จะไร้จุดหมาย
And you just happened to wander onto my farm?แล้วเผอิญหลงเข้ามาในฟาร์มผมเหรอ
Don't wander off now, boy.ไม่ต้องแปลกใจ, ไอ้หนู.
And Edmund try not to wander off.และเอ็ดมันด์... นายชอบทำให้แปลกใจเรื่อย
"I am an animation and video game maniac who always wander around Akihabara.""ผมเป็นไอ้พวกบ้าการ์ตูนกับวีดีโอเกม ชอบเตร่อยู่แถวอากิฮาบาระ"
And even as I wander I'm keeping you in sight you're a candle in the window on a cold,dark winter's night and I'm getting closer than I ever thoughtAnd even as I wander I'm keeping you in sight You're a candle in the window on a cold,dark winter's night And I'm getting closer than I ever thought
To whimply wander being neglected by others, or to live strong and stand tall, depends upon how you live your next three years.จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครสนใจ หรือจะมีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิ ขึ้นอยู่กับสภาพคุณ ใน 3 ปีข้างหน้า

wander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, 流离失所 / 流離失所] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, 偏离 / 偏離] deviate; diverge; wander
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
徘徊[pái huái, ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ, 徘徊] hover; linger; roam; wander
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant
流浪汉[liú làng hàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄏㄢˋ, 流浪汉 / 流浪漢] tramp; wanderer
游走[yóu zǒu, ㄧㄡˊ ㄗㄡˇ, 游走 / 遊走] wandering (i.e. not fixed)
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial

wander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
さ迷える;彷徨える[さまよえる, samayoeru] (v1) (uk) to wander
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about
回る;廻る[もとおる, motooru] (v5r,vi) to wander around
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
流れ歩く[ながれあるく, nagarearuku] (v5k,vi) to wander about
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around
渡り歩く[わたりあるく, watariaruku] (v5k,vi) to wander from place to place; to change jobs
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P)
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana)
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
ワンダー(P);ワンダ[, wanda-(P); wanda] (n) (1) wonder; (2) wander; (P)
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P)
放浪生活[ほうろうせいかつ, hourouseikatsu] (n) (leading) a vagabond life; (leading) a wandering existence
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
気を抜く[きをぬく, kiwonuku] (exp,v5k) to lose focus; to let one's mind wander; to relax one's attention
沙門[しゃもん;さもん, shamon ; samon] (n) {Buddh} shramana (wandering monk)
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer
流浪[るろう, rurou] (n,vs) vagrancy; wandering; nomadism; (P)
流浪人[るろうにん, rurounin] (n) wanderer
浪人[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P)
渡り者[わたりもの, watarimono] (n) wanderer
渡信天翁[わたりあほうどり;ワタリアホウドリ, watariahoudori ; watariahoudori] (n) (uk) wandering albatross (Diomedea exulans)
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler
足任せ[あしまかせ, ashimakase] (n) walking wherever one's legs lead one; wandering
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler

wander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเล่น[v. exp.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander FR: se balader ; se promener ; flâner ; déambuler
เดินเร่ร่อน[v. exp.] (doēn rērǿn) EN: wander FR: errer
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
จรจรัล[v.] (jønjaran = ) EN: proceed ; go ; wander FR:
จรดล[v.] (jøradon) EN: travel (to) ; wander FR:
จรจรัล[v.] (jørajaran =) EN: proceed ; go ; wander FR:
จรลี[v.] (jøralī) EN: go ; wander FR:
คเนจร[v.] (khanējøn) EN: wander ; roam ; rove FR:
แกร่วอยู่[v. exp.] (kraēo yū) EN: wander about FR:
เกร่[v.] (krē) EN: wander FR:
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift FR:
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ออกนอกเส้นทาง[v. exp.] (øk nøk sent) EN: wander FR:
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove FR:
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds FR: errer ; rôder
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
ระเหระหน[v.] (rahērahon) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระเหเร่ร่อน[v.] (rahērērǿn) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระหกระเหิน[v.] (rahokrahoēn) EN: wander ; travel with hazard ; rove ; stray FR:
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
เร่ร่าย[v.] (rērai) EN: wander ; roam ; stray FR:
เร่ร่อน[v.] (rērǿn) EN: wander ; roam ; stray FR:
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam ; wander ; drift FR: parcourir
ร่อนเร่พเนจร[v. exp.] (rǿnrē phanē) EN: wander FR:
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ตะลอน[v.] (taløn) EN: roam ; wander FR: errer
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps
เท่ว[v.] (thēo) EN: wander FR: se promener ; faire un tour
เที่ยว[v.] (thīo) EN: wander ; go out ; go around ; visit FR: se promener ; faire un tour ; visiter
เที่ยวไป[v. exp.] (thīo pai) EN: tour ; wander ; roam FR:
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
เตร็ดเตรน[v.] (trettrēn) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder

wander ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rillenempfindlichkeit {f}groove wander
Wanderlust {f}wanderlust; desire to wander
Abwanderung {f}; Auswanderung
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe
Wanderratte {f} | Wanderratten
Wanderpreis {m} | Wanderpreise
Auswanderer {m} | Auswanderer
Auswanderung {f} | Auswanderungen
Gewand {n} | Gewänder
Wanderung {f} | Wanderungen
Einwanderer {m}; Einwanderin
Einwanderung {f}; Zuwanderung
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced
Völkerwanderung {f} | Völkerwanderungen
Wanderschaft {f} | Wanderschaften
Prediger {m}; Wanderprediger
Wanderer {m}; Wanderin
Wanderverein {m} | Wandervereine
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer
Wanderausstellung {f} | Wanderausstellungen
Wandertruppe {f} | Wandertruppen
Trekking {n}; Bergwandern
Wanderschuh {m} | Wanderschuhe
Wanderstab {m} | Wanderstäbe
Froschwels {m}; Wanderwels
Wandervogel {m} [ornith.] | Wandervögel
Wanderwelle {f} | Wanderwellen
Wanderbursche {m} | Wanderburschen
Wanderdüne {f} | Wanderdünen
Wanderer {m}; Wandervogel
Wanderalbatros {m} [ornith.]Wandering Albatros
Wanderpfeifgans {f} [ornith.]Wandering Whistling Duck
Wanderwasserläufer {m} [ornith.]Wandering Tattler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wander
Back to top