ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roaming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roaming*, -roaming-

roaming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roaming (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, traveling, drifting
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

roaming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.)
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming

roaming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการโรมมิ่ง[n. exp.] (børikān rōm) EN: roaming service FR:
โรมมิ่ง[n.] (rōmming) EN: roaming FR: roaming [m] (anglic.)
ตุหรัดตุเหร่[adv.] (turatturē) EN: aimlessly ; wandering about ; roaming around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roaming
Back to top