ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handbag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handbag*, -handbag-

handbag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handbag (n.) กระเป๋าถือของผู้หญิง See also: กระเป๋าหิ้วของผู้หญิง Syn. bag, purse
English-Thai: HOPE Dictionary
handbagn. กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbagsกระเป๋าถือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าถือ (n.) handbag Syn. กระเป๋าหิ้ว
กระเป๋าหิ้ว (n.) handbag See also: carrying bag, briefcase, satchel Syn. กระเป๋าถือ
ตะเครียว (n.) silk crocheted handbag Syn. ตะเคียว
ตะเคียว (n.) silk crocheted handbag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the handbag department at Bendel's.ในร้านขายกระเป๋าของ แบนเดล
And no, you won't see any handbag or...และ ถ้าคุณไม่เห็น กระเป๋าถือ หรือ...
But no-one seems to care about that lf I carry a luxury handbag that I rentedใช่ เกรดของฉันค่อนดีเลยละ
To exhibit my shoe and handbag collection.แสดงรองเท้าและกระเป๋าของฉัน
Oh, please. That handbag on your salary? Dead giveaway.อย่ามาพูด กระเป๋าแพงยังงัน เงินเดือนคุณเท่านั้น เห็นชัดๆ
Yeah, her handbag was found near the body.ใช่ พบกระเป๋าถือของเธออยู่ข้างศพ
Well, I prostrate myself before a world that's going to hell in a handbag, 'cause in all eternity, I am here and I will be remembered.Sir, perhaps we shouId continue and watch the actuaI crime. -The ferry bombing. -Right.
Thomas Gravesen's brought his handbag.- โทมัส กราเวเซ่น เข้าไปโวยกรรมการครับ
You know what I find hard to believe? This handbag.รู้มั้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า กระเป๋านี่
Homework, headset, handbag, check, check, check.การบ้าน หูฟัง กระเป๋าถือ เรียบร้อย
Handbags and leather accesories for the discerning lady.กระเป๋าถือและเครื่องหนัง สำหรับคุณผู้หญิงผู้มองการณ์ไกล
My handbag. Such a good boy.กระเปาถือชั้น เธอเป็นเด็กดีจัง

handbag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提包[tí bāo, ㄊㄧˊ ㄅㄠ, 提包] handbag; bag; valise
皮包[pí bāo, ㄆㄧˊ ㄅㄠ, 皮包] handbag

handbag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag
紙入れ;紙入(io)[かみいれ, kamiire] (n) wallet; billfold; purse; handbag
革製バッグ[かわせいバッグ, kawasei baggu] (n) leather bag; leather handbag
パース[, pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P)
ハンドバッグ[, handobaggu] (n) handbag; purse; (P)
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse)
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden
懐(P);懷(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P)
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook
手提げ袋[てさげぶくろ, tesagebukuro] (n) handbag; shopping bag
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag)
袋物[ふくろもの, fukuromono] (n) bags and purses (handbags)
財布[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P)
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till

handbag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; carrier bag ; briefcase ; satchel FR: sac à main [m]
กระเป๋าพาย[n. exp.] (krapao phāi) EN: handbag FR:
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
กระเป๋าถือสตรี[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag FR: sac à main [m] ; sac de dame [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handbag
Back to top