ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go*, -go-

go ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go (vi.) ไป See also: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง Syn. arrive, depart,
go (vi.) ผ่านไป (เวลา) See also: ล่วงเลยไป
go (vi.) บรรลุ Syn. succeed Ops. fail
go (vi.) เลิก See also: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น Syn. terminate
go (vi.) หมด See also: ถูกใช้หมด, หมดอายุ Syn. be spent, transpire
go (vi.) ลาออก
go (vi.) ส่งเสียง
go (n.) หมากล้อม
go a long way towards (idm.) ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก Syn. go far
go aboard (phrv.) ขึ้น (รถ, รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน) Syn. come aboard, go ashore, take aboard
go about (phrv.) เดินทางไปได้ทั่ว See also: ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ Syn. get about, get round, take about, take round
go about (phrv.) อาการดีขึ้น Syn. get about, get round
go about (phrv.) ไปไหนมาไหนกับ Syn. ask out
go about (phrv.) ทำอย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับ Syn. go round
go about (phrv.) แล่นต้านลม (การแล่นเรือ) Syn. bring about
go about (phrv.) เริ่มทำ (บางสิ่ง) Syn. set about
go about (phrv.) เริ่มทำ See also: เริ่ม Syn. set about
go about (phrv.) แพร่ไปทั่ว (ข่าว, โรค ฯลฯ) Syn. go round
go about (phrv.) ยุ่งเรื่องของตัวเองหรือคนอื่น Syn. send about
go above (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปสูงกว่า Syn. go over
go above (phrv.) ยากเกินกว่าจะเข้าใจ Syn. go over
go above (phrv.) ขอคำแนะนำ See also: ขอคำตัดสินใจ (จากคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่ง) Syn. go over
go abroad (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน Syn. take abroad
go abroad (phrv.) ยอมให้ไปต่างประเทศ See also: อนุญาตให้ไปต่างประเทศ Syn. get abroad
go abroard (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: เดินทางไปต่างประเทศ Syn. get abroad, take abroad
go across (phrv.) เป็นที่ยอมรับจาก See also: ได้รับการยอมรับจาก Syn. come across
go across (phrv.) ข้าม (ถนน, สายน้ำหรือสถานที่อื่นๆ) See also: ทอดข้าม (สะพาน) Syn. come across, get across
go across to (phrv.) ข้ามไปยัง Syn. get over to
go across to (phrv.) เปลี่ยน (ฝ่าย, ข้าง, ความคิด) ไปเข้าข้าง Syn. go over to
go across to (phrv.) หันไปทาง Syn. go over to
go adrift (phrv.) ล่องลอยไปอย่างอิสระ See also: ลอยออกไป
go adrift (phrv.) ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
go after (phrv.) ไล่ตาม Syn. come after
go after (phrv.) มุ่งมั่นเพื่อ Syn. aim at
go after (phrv.) พยายามเอาชนะ Syn. be after
go against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน, ขัดแย้งกับ Syn. be against
go against (phrv.) ต่อต้าน Syn. be against
go against (phrv.) ขัดแย้งอย่างมาก See also: ต่อต้าน
go aground (phrv.) ติด Syn. run aground
go ahead (phrv.) เดินต่อไป See also: ทำต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า Syn. go forward, go on
English-Thai: HOPE Dictionary
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
go-by(โก'ไบ) n. การไปโดยไม่มีการบอกกล่าว,การบอกบัด
go-cart(โก'คาร์ท) n. รถเด็กเล่น
go-kart(โก'คาร์ท) n. ดูkart
goa(โก'อะ) n. ละมั่งธิเบต
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
goat(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั่ว,เสือผู้หญิง
goatee(โกที') n. เคราแพะ, See also: goateed adj.
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
goatish(โก'ทิช) adj. คล้ายแพะ,ตัณหาจัด, See also: goatishness n., Syn. lustful,lecherous
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน
gob(กอบ) n. ก้อน,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. ใส่ของเสียลงไป,ทหารเรือ
gobbet(กอบ'บิท) n. เศษ,ชิ้น,ก้อน
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
goby(โก'บี) n. ปลาเหงือกหนาม., See also: gobioid adj.
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity,deity
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
god's countryดินแดนที่พระเจ้าชอบ
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn,goddam
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
goddess(กอด'ดิส) n.เทพเจ้าหญิง,สตรีที่สวยงาม., See also: goddesshood n.
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
godlingn. เทพเจ้าน้อย
godly(กอด'ลี) adj. เลื่อมใสในศาสนา,ศักด์สิทธิ์, See also: godliness n., Syn. devout,pious
godmothern. มารดาอุปถัมภ์
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง,ที่เก็บของ
English-Thai: Nontri Dictionary
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ
GO-go-cart(n) รถเข็นเด็ก,รถเด็กเล่น
goad(n) ประตัก,เครื่องกระตุ้น
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
goat(n) แพะ
goatee(n) เคราะแพะ
goatskin(n) หนังแพะ
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
goblin(n) ผี
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
Godhead(n) พระเป็นเจ้า,พระเจ้า
godless(adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
goggles(n) แว่นตากันแดด
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
goitre(n) โรคคอหอยพอก
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
GOLD gold mine(n) เหมืองทอง,ขุมทอง
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
goldfish(n) ปลาทอง
goldsmith(n) ช่างทอง
golf(n) กีฬากอล์ฟ
gondola(n) เรือแจว,เรือกอนโดลา
gondolier(n) คนแจวเรือ
gone(vt) pt และ pp ของ go
gong(n) ฆ้อง
good(adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม
GOOD-good-bye(int) ลาก่อน,สวัสดี,อำลา
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
go-slowการถ่วงงาน [ดู slowdown และ working to rule] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gobelinsพรมผนังโกเบอแลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Godพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godhead๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godhood๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gogglesแว่นแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
goiter, aberrant; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goitre, aberrant; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
golfer's insuranceการประกันภัยนักกอล์ฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gonadต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonecyst; gonecystis; vesicle, seminalถุงน้ำอสุจิ, ถุงพักน้ำอสุจิ [มีความหมายเหมือนกับ spermatocyst ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonorrhea; gonorrhoeaโรคหนองใน [มีความหมายเหมือนกับ blennorrhea; blennorrhoea ๒ และ pyoblennorrhea; pyoblennorrhoea ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonorrhoea; gonorrheaโรคหนองใน [มีความหมายเหมือนกับ blennorrhea; blennorrhoea ๒ และ pyoblennorrhea; pyoblennorrhoea ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goodสิ่งดี, ดี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [ดู mediation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good senseสัมมาสำนึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodsของ, สินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gopherโกเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Gothic arch tracerตัวทำรอยโค้งกอทิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gouacheสีน้ำทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gougeสิ่วร่อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gout; arthrolithiasisโรคเกาต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Go (Game)โกะ (กีฬา) [TU Subject Heading]
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Goat industryอุตสาหกรรมแพะ [TU Subject Heading]
Gobiidaeปลาบู่ [TU Subject Heading]
Goblet Cellsต่อมสร้างเมือก, [การแพทย์]
Godพระเจ้า [TU Subject Heading]
Goddessesเทพเจ้าสตรี [TU Subject Heading]
Gogglesที่ป้องกันตา [การแพทย์]
Going Concernบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น [การแพทย์]
Goiterคอพอก [TU Subject Heading]
Goitreโรคคอพอก, [การแพทย์]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
Golfกอล์ฟ [TU Subject Heading]
Golf coursesสนามกอล์ฟ [TU Subject Heading]
golgi complexกอลจิคอมเพล็กซ์, ดู golgi body [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Gongฆ้อง [TU Subject Heading]
Gonococcusโกโนคอคคัส, [การแพทย์]
Gonorrheaหนองในแท้ [TU Subject Heading]
Gonorrhoea, Lowerการติดเชื้อหนองในที่ช่วงล่างของทางสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Gooch Crucibleกูชครูซิเบิล [การแพทย์]
Goodดี [การแพทย์]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Goodsสินค้า [การบัญชี]
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Goose Bumpsขนลุก [การแพทย์]
Goose Fleshขนลุก [การแพทย์]
Gophering Hole การทำเหมืองเจาะงัน เป็นการทำเหมืองใต้ดินกึ่งเหมืองผิวดิน โดยใช้แรงคนขุดเจาะไปตามสายแร่ที่ไม่ลึกจากผิวดินมากนัก [สิ่งแวดล้อม]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gorillaกอริลล่า [การแพทย์]
Gossipการซุบซิบ [TU Subject Heading]
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบ [TU Subject Heading]
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Gouramiปลาแรด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
นับวัน (adv.) as days go by See also: day by day
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
เจียร (v.) go See also: move, travel, set off Syn. จร, ไป, จากไป
เดินทาง (v.) go Syn. ไป
เสด็จพระราชดำเนิน (v.) go See also: proceed Syn. ไป
ไป (v.) go See also: leave, depart, move forward Syn. จาก, เดินทาง, เคลื่อน, ดำเนิน Ops. มา
ไปต่างประเทศ (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปเมืองนอก
ไปนอก (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก
ไปเมืองนอก (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปต่างประเทศ
ขัด (v.) go against See also: be opposed to, be in contrast to Syn. ขัดแย้ง
ขัด (v.) go against See also: violate, override Syn. ขัดแย้ง
ทวนกระแส (v.) go against See also: be adverse, be contrary
สวนกระแส (v.) go against See also: be opposed to, be averse to Syn. สวนทาง Ops. ตามกระแส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
I have to go seeฉันต้องไปดู
You may go in nowคุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
Sorry, I've got to go nowขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Why not go out for a walk?ทำไมไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ
How often do you go swimming?คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน
Why did you go there?คุณไปที่นั่นทำไม
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
I'm willing to go take time at…ฉันตั้งใจที่จะไปใช้เวลาที่...
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
I don't really go out much at allฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
I'd like to go thereฉันอยากจะไปที่นั่น
I try not to go outsideฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
And he won't pay for me to go and learn thereและเขาจะไม่จ่ายเงินให้ฉันไปเรียนที่นั่น
I could go with you againฉันอาจจะไปกับคุณอีกครั้ง
I need to go home nowฉันต้องการกลับบ้านตอนนี้
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
I've got to go backฉันต้องกลับไป
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
Say you won't go backบอกมาว่าคุณจะไม่กลับไป
I guess I'd better go nowฉันคิดว่าฉันควรต้องไปแล้วตอนนี้
It's getting late, and I have to go nowกำลังสายแล้ว และฉันต้องไปแล้วตอนนี้
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
I think I should go nowฉันคิดว่าฉันควรไปตอนนี้แล้วล่ะ
Do you ever go to museum?คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์ไหม?
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป?
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น
Hey, let go of me!เฮย, ปล่อยให้ไปของฉัน!
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ
They're dressing Hannah up to go out.พวกเขากำลังชุบโฉม ฮันนาห์
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี
Now we can all go together.ตอนนี้เราจะไปด้วยกัน
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า

go ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
变质[biàn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓˋ, 变质 / 變質] go bad; deteriorate; metamorphism
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, 至于 / 至於] as for; as to; to go so far as to
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
乞讨[qǐ tǎo, ㄑㄧˇ ㄊㄠˇ, 乞讨 / 乞討] beg; go begging
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 徼] boundary; go around
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
不至于[bù zhì yú, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄩˊ, 不至于 / 不至於] cannot go so far; be unlikely
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, 棋具] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc)
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 妖魔鬼怪] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, 出门 / 出門] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, 经历 / 經歷] experience; go through
[mǐ, ㄇㄧˇ, 靡] extravagant; go with fashion; not
[zāo, ㄗㄠ, 傮] finish, to go around
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
魍魉鬼怪[wǎng liǎng guǐ guài, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 魍魉鬼怪 / 魍魎鬼怪] ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
上床[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, 上床] go to bed
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
[rào, ㄖㄠˋ, 遶] go around; to wind (around)

go ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven
インド・アーリア語派;インドアーリア語派[インド・アーリアごは(インド・アーリア語派);インドアーリアごは(インドアーリア語派), indo . a-ria goha ( indo . a-ria go ha ); indoa-ria goha ( indoa-ria go ha )] (n) (See インド語派) Indic languages; Indo-Aryan languages
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
えいやっ;えいや[, eiyatsu ; eiya] (int) go for it; heave; ugh
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
オケる[, oke ru] (v5r) (sl) (See 空オケ) to go to a karaoke bar
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.)
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword)
カフェる[, kafe ru] (v5r) (sl) to go to a cafe
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ゲエズ語;ゲーズ語[ゲエズご(ゲエズ語);ゲーズご(ゲーズ語), geezu go ( geezu go ); ge-zu go ( ge-zu go )] (n) Ge'ez (language)
ゴーステディー[, go-sutedei-] (n) go steady
スタバる[, sutaba ru] (v5r) (obsc) (sl) to go to Starbucks
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
デート[, de-to] (n,adj-no,vs) date; go on a date; (P)
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater)
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P)
ぱしり[, pashiri] (n) (abbr) (from 使い走り) person who is made to do things or go get things for someone else; gofer
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store
ヒンディー語;ヒンディ語[ヒンディーご(ヒンディー語);ヒンディご(ヒンディ語), hindei-go ( hindei-go ); hindei go ( hindei go )] (n) Hindi
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese)
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
戻る[もどる, modoru] to go back, to return
眠る[ねむる, nemuru] to go to sleep
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
アゴラ[あごら, agora] Agora
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm
アルゴル[あるごる, arugoru] ALGOL
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
ウィンドウズキュージューゴ[ういんどうずきゅーじゅーご, uindouzukyu-ju-go] Windows95
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language
カテゴリ[かてごり, kategori] category
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
グー[ぐー, gu-] goo
グーグル[ぐーぐる, gu-guru] Google
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
ケーゴーロクフレックス[けーごーろくふれっくす, ke-go-rokufurekkusu] K56flex
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード化集合[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set
ゴーファ[ごーふぁ, go-fa] gopher
ゴーファー[ごーふぁー, go-fa-] Gopher
ゴーペケハチロク[ごーぺけはちろく, go-pekehachiroku] 5x86
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP
ゴミ[ごみ, gomi] garbage
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
コンピュータ用語[コンピュータようご, konpyu-ta yougo] computerese
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
五月[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
[ごう, gou] Thai: ฉบับที่ English: issue
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
合意[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement

go ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อ่านต่อ[v. exp.] (ān tø) EN: go on reding ; read on ; continue to read FR:
เอาเลย[v. exp.] (ao loēi) EN: go for it FR:
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
เอาเถิด[v.] (aothoēt) EN: Let's do it! ; Go for it! ; okay FR:
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind , be nuts , go nuts FR: perdre la raison ; perdre la tête
แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง[xp] (baeng kan j) EN: go dutch FR: partager moitié moitié
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
บ้าตาย[v. exp.] (bā tāi) EN: go crazy FR: devenir dingue
บึ้ม[v.] (beum) EN: go boom ; blow up FR:
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe FR: déformer
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
บทจร[n.] (botthajøn) EN: walk ; go on foot ; proceed on foot FR: aller à pied
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
แชร์กันหนักมาก[v. exp.] (chaē kan na) EN: go viral FR: faire un buzz
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ฉลุย[v.] (chalui) EN: go through easily FR:
เฉื่อยงาน[v. exp.] (cheūay ngān) EN: go slow FR:
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
เชิญเถอะ[X] (choēn thoe) EN: Go ahead! ; Go along! FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ด่าฉอด ๆ = ด่าฉอดๆ[v. exp.] (dā chøt-chø) EN: let go a stream of abuse ; vituperate FR:
ดำดิน[v.] (damdin) EN: go underground ; disappear FR:
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder

go ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
total; massiv; uneingeschränkt; äußerst; kompromisslos: radikal {adj} | sein Letztes geben; sein Äußerstes gebenall-out | to go all-out
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession
meschugge; durchgeknallt; übergeschnappt {adj} [ugs.] | durchknallen; überschnappencuckoo [coll.] | to go cuckoo
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)
bekloppt; durchgeknallt; verrückt {adj} [ugs.] | durchdrehenloopy [coll.] | to go loopy
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking
Streife {f} | auf Streife gehenpatrol | to go on patrol
Ausgeherlaubnis {f}permission to go out
Zechtour {f} | eine Zechtour unternehmenpub crawl [Br.] | to go on a pub crawl [Br.]; to barhop [Am.]
reisefertig {adj}ready to leave; ready to go
Fahrt {f} | ein Fahrt machenride | to go for a ride
Einkaufsbummel {m} | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree
Streik {m} | in Streik tretenstrike | to go on strike
Überschall {m} | die Schallmauer durchbrechensupersonic | to go supersonic
Schatzsuche {f} | auf Schatzsuche gehentreasure hunt | to go on a treasure hunt
Vesper {f} [relig.] | zur Vesper gehenvespers | to go to vespers
Abendkleid {n}gown
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Brillenparadiesvogel {m} [ornith.]Macgregor's Bird of Paradise
Beiladung {f}additional cargo
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose
Afrikahabicht {m} [ornith.]African Goshawk
Agenturwaren {pl}agency goods
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Agonist {m}; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [med.]agonist
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment
Luftfrachttarif {m}air cargo rate
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance
Luftgüterverkehr {m}air cargo traffic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go
Back to top