ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

journey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *journey*, -journey-

journey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
journey (n.) การเดินทาง See also: การทัศนาจร, การท่องเที่ยว Syn. voyage, trip, tour
journey (n.) ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
journey (vi.) เดินทาง See also: ท่องเที่ยว Syn. travel, wander, roam
journey around (n.) การโคจรรอบ Syn. course
journeyer (n.) ผู้อพยพ See also: ผู้เดินทาง Syn. wanderer, vagabond, vagrant
journeying (n.) การท่องเที่ยว Syn. vocationing
journeyman (n.) ช่างที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
English-Thai: HOPE Dictionary
journey(เจอร์'นี) {journied,journeying,journies} n. การเดินทาง,ระยะทางที่เดิน,ระยะเวลาของการเดินทาง,ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage,
journeyman(เจอร์'นีเมิน) n. ผู้ผ่านการฝึกงานแล้ว,ผู้ชำนาญงาน pl. journneymen
English-Thai: Nontri Dictionary
journey(n) การเดินทาง,ระยะทาง,หนทาง
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอนแรม (v.) journey See also: go on a trip (overnight and longer)
ขึ้นเหนือล่องใต้ (v.) be always on a journey
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
Well, it depends on the journeyมันขึ้นอยู่กับระยะทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
You'll need something before your journey back.คุณต้องทานอะไรก่อนเดินทางกลับ
Dear Caroline, the first part of this journey is coming to an end.เรียนแคโรไลน์ ส่วนแรก ของการเดินทางครั้งนี้จะมาถึง จุดสิ้นสุด
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา
Two of these brothers walked out of the desert 150 years after having found the Grail and began the long journey back to France, but only one of them made it.2 ใน 3 พี่น้อง เดินออกจากทะเลทราย 150 ปี หลังจากที่พวกเขาได้คันพบจอกศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มเดินทางระยะยาวกลับไปที่ฝรั่งเศส
It is our custom before a long journey first to sit down.มันเป็นของเราเองก่อนที่จะเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะนั่งลง
I'll make a special journey just to talk about myself.ฉันจะทำให้การเดินทางพิเศษเพียงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง
A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain.คนฟรีที่เริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน มีข้อสรุปที่แน่นอน
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล"
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้

journey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同行[tóng xíng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, 同行] journey together
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
沿路[yán lù, ㄧㄢˊ ㄌㄨˋ, 沿路] along the way; the duration of a journey
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, 出门 / 出門] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door
[bèi, ㄅㄟˋ, 糒] food for a journey; cakes
动身[dòng shēn, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄣ, 动身 / 動身] go on a journey; leave
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
[zhēng, ㄓㄥ, 征] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ, 征程] journey; expedition; voyage
旅程[lǚ chéng, ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ, 旅程] journey; trip
旅途[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, 旅途] journey; trip
宵征[xiāo zhēng, ㄒㄧㄠ ㄓㄥ, 宵征] night journey; punitive expedition by night
启程[qǐ chéng, ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ, 启程 / 啟程] set out on a journey
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, 旅游 / 旅遊] trip; journey; tourism; travel; tour
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 来回 / 來回] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly
打来回[dǎ lái huí, ㄉㄚˇ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 打来回 / 打來回] to make a round trip; a return journey

journey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination
ジャーニー[, ja-ni-] (n) journey
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
一日路[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey
三日路[みっかじ, mikkaji] (n) three-day journey
往路[おうろ, ouro] (n) outward journey
数次旅券[すうじりょけん, suujiryoken] (n) multiple journey passport
旅装を調える[りょそうをととのえる, ryosouwototonoeru] (exp,v1) to prepare for a journey
死出の旅[しでのたび, shidenotabi] (n) one's last journey; the journey to the other world; death
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P)
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
征途に上る[せいとにのぼる, seitoninoboru] (exp,v5r) to start on a journey; to go on a military expedition
旅先[たびさき, tabisaki] (n) destination; goal (of travel); place one stays during a journey; (P)
日傭取[ひようとり, hiyoutori] (n) day laborer; day labourer; journeyman
途に就く;途につく[とにつく, tonitsuku] (exp,v5k) to set out (on a journey); to start (a task)
道のり(P);道程(P)[みちのり(P);どうてい(道程), michinori (P); doutei ( doutei )] (n) (1) distance; journey; itinerary; (2) way; process; (P)
遠路[えんろ, enro] (n) long road; journey; detour
難所[なんしょ, nansho] (n) perilous pass (on a route or journey); rough spot
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip

journey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng k) EN: return journey FR: voyage retour [m] ; retour [m]
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng ø) EN: outward journey FR: voyage aller [m] ; aller [m]
การเดินทาง[n.] (kān doēnthā) EN: journey ; trip ; travel ; expedition FR: voyage [m] ; périple [m]
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage ; the way back FR: retour [m] ; voyage de retour [m]
ขึ้นเหนือล่องใต้[v.] (kheunneūalǿ) EN: travel a lot ; be always on a journey FR:
ขอให้สนุกกับการเดินทาง[xp] (khø hai san) EN: have a good journey FR: bon voyage !
แม่ย่านาง[n. prop.] (Maē Yānang ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; journey spirit FR:
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
ระยะทางที่ไกล[xp] (raya thāng ) EN: a long way to go ; a long journey FR: un long voyage
ไซอิ๋ว[n. prop.] (Sai Iu) EN: Journey to the West FR:
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
เที่ยว[n.] (thīo) EN: trip ; journey ; run ; ride FR:
แวะ[v.] (wae) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip ; make a stopover ; visit FR: s'arrêter ; faire un arrêt ; faire escale
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]
จุดจบ[n.] (jutjop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end FR: point final [m] ; conclusion [f]

journey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimreise {f}homeward journey
Rückfahrt {f}return journey
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description
Auslandsreise {f}journey abroad
Durchreise {f}journey through; travel through
Heimfahrt {f}journey home
Herfahrt {f}journey here
Hinfahrt {f}journey there
Rückreise {f} | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า journey
Back to top