ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fare*, -fare-

fare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fare (n.) ค่าโดยสาร See also: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง Syn. charge, expense, token
fare (n.) อาหาร Syn. meals, menu
fare (vi.) กระทำ See also: ปฎิบัติ, จัดการ Syn. do, manage, get on
fare (vi.) รับประทาน See also: กิน, ทาน
fare (vi.) เดินทาง
fare forth (phrv.) เริ่มออกเดินทาง (คำเก่า)
farewell (int.) ลาก่อน See also: คำอำลา Syn. goodbye, so long, bye
farewell (n.) การกล่าวลา See also: การลาจาก Syn. adieu, parting
farewell address (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, auspicious beginning, good start
English-Thai: HOPE Dictionary
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
English-Thai: Nontri Dictionary
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fareค่าโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faresค่าโดยสาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่ารถ (n.) fare See also: car fare, travelling expense Syn. ค่าโดยสาร, ค่าเดินทาง, ค่าตั๋ว, ค่าพาหนะ
ค่าโดยสาร (n.) fare See also: passage
การลา (n.) farewell
การอำลา (n.) farewell Syn. การลา
คำอำลา (n.) farewell
งานเลี้ยงอำลา (n.) farewell banquet See also: send-off party Syn. งานเลี้ยงส่ง
กรมประชาสงเคราะห์ (n.) Department of Public Welfare See also: Public Welfare Department
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กสร.
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (n.) Ministry of Labour and Social Welfare
กล่าวลา (v.) bid farewell See also: take one´s leave, say goodbye Syn. ล่ำลา, ลาจาก Ops. ทักทาย
กสร. (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ค่าเรือ (n.) ship fare See also: boat fare
ทางสัญจร (n.) thoroughfare See also: passageway Syn. ถนนหนทาง, ทาง, เส้นทาง
ประชาสงเคราะห์ (n.) public welfare See also: social services
ปส. (n.) Department of Public Welfare See also: DPW Syn. กรมประชาสงเคราะห์
รส (n.) Ministry of Labour and Social Welfare Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ลาลับ (v.) say fare-well of no return See also: leave forever
ล่ำลา (v.) bid farewell See also: take one´s leave, say goodbye Syn. กล่าวลา, ลาจาก Ops. ทักทาย
ศึกสงคราม (n.) warfare See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict Syn. สงคราม
สงครามจิตวิทยา (n.) psychological warfare
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much is the fare?ค่าโดยสารเท่าไหร่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ
Or how I fare or if my hair is brownหรือวิธีการที่ฉันได้ค่าโดยสารหรือถ้า ผมคือสีน้ำตาล
We hadn't even the bus fare to Guildford even if we'd known where it was.เราไม่ได้แม้แต่ค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อ Guildford แม้ว่าเ
Now, if anybody asks you who your fare was tonight, what are you gonna say?ตอนนี้ถ้าใครถามคุณที่ค่าโดยสารของคุณเป็นคืนนี้สิ่งที่คุณจะพูด?
And how did His Majesty fare amongst all your countrymen?And how did His Majesty fare amongst all your countrymen?
We're looking at turnstiles that prevent fare beating.นี่คือประตูหมุน ที่ป้องกันการไม่ยอมซื้อตั๋วโดยสาร
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้
I will give you money for cab fare and a good meal.ฉันจะเอาเงินให้ ไปเรียกแท็กซี่ แล้วก็ซื้อข้าวกินนะ
Yes, and probably, we'll have to pay a fare again.อืม คงต้องจ่ายค่าข้ามอีกแล้วสิ
If we ask your mom, she'll pay our train fare homeถ้าเจอแม่นาย เธอคงให้เงินมาบ้างแหละ
Mayonnaise simply doesn't fare well in the tropics--มายองเนสน่ะกินยากในเขตร้อน

fare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
化学战[huà xué zhàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 化学战 / 化學戰] chemical warfare
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, 保育] child care; child welfare
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 逵] crossroads; thoroughfare
大张旗鼓[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, 大张旗鼓 / 大張旗鼓] fanfare
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 诀 / 訣] farewell; secrets (of an art)
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 賮] farewell presents
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 赆 / 贐] farewell presents
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, 车钱 / 車錢] fare; transport costs
送别[sòng bié, ㄙㄨㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, 送别 / 送別] farewell
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, 运价 / 運價] fare; transport cost
运费[yùn fèi, ㄩㄣˋ ㄈㄟˋ, 运费 / 運費] fare
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 饯 / 餞] farewell dinner; preserves
游击[yóu jī, ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 游击 / 遊擊] guerrilla warfare
游击战[yóu jī zhàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 游击战 / 遊擊戰] guerrilla warfare
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, 康衢] through street; thoroughfare
[qú, ㄑㄩˊ, 衢] thoroughfare
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, 要路] important road; main thoroughfare; fig. key position
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 要道] major road; thoroughfare; main road
航海家[háng hǎi jiā, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄚ, 航海家] mariner; seafarer
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, 运动战 / 運動戰] mobile warfare
核战[hé zhàn, ㄏㄜˊ ㄓㄢˋ, 核战 / 核戰] nuclear warfare
心理战[xīn lǐ zhàn, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, 心理战 / 心理戰] psychological warfare
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare
通途[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, 通途] through road; thoroughfare
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, 战壕 / 戰壕] trench warfare
福利事业[fú lì shì yè, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 福利事业 / 福利事業] welfare work
福利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, 福利院] welfare agency
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, 福祉] well-being; welfare
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004

fare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスカーションフェア[, ekusuka-shonfea] (n) excursion fare
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare
初乗り料金[はつのりりょうきん, hatsunoriryoukin] (n) base fare for a bus or train or taxi
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
片道料金[かたみちりょうきん, katamichiryoukin] (n) one-way fare
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell
カンファレンシング[, kanfarenshingu] (n) {comp} conferencing
クイックリファレンス[, kuikkurifarensu] (n) {comp} quick reference
クロスリファレンス[, kurosurifarensu] (n) {comp} cross reference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] (n,adj-no) (obsc) {comp} cross-referenced
クロスレファレンス[, kurosurefarensu] (n) cross-reference
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare
コンファレンス;カンファレンス[, konfarensu ; kanfarensu] (n) conference
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
さらば[, saraba] (conj,int) farewell
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method
ディファレンシエーション[, deifarenshie-shon] (n) differentiation
ディファレンシャル;ディファレンシアル[, deifarensharu ; deifarenshiaru] (adj-f) differential
ディファレンシャルギア[, deifarensharugia] (n) differential gear
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding
テレカンファレンス(P);テレコンファレンス[, terekanfarensu (P); terekonfarensu] (n) teleconference; (P)
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc.
ファレノプシス[, farenopushisu] (n) (See 胡蝶蘭) Phalaenopsis (the moth orchid genus) (lat
ファンファール(P);ファンファーレ[, fanfa-ru (P); fanfa-re] (n) (1) fanfare (ger
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)
ルイサイト[, ruisaito] (n) lewisite (chemical warfare agent)
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
予饌会[よせんかい, yosenkai] (n) farewell meeting; send-off
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
休戚[きゅうせき, kyuuseki] (n) weal and woe; welfare
健康福祉[けんこうふくし, kenkoufukushi] (exp,n) health and welfare
公共の福祉[こうきょうのふくし, koukyounofukushi] (exp) public welfare
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare

fare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ค่าโดยสารเครื่องบิน[n. exp.] (khā dōisān ) EN: air fare FR:
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge FR: prix du billet [m]
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
บัตรสวัสดิการ[n. exp.] (bat sawatdi) EN: welfare card FR:
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
การบอกลา[n. exp.] (kān bøk lā) EN: farewell FR:
การมีสุขภาพดี ; การมีสุขภาพที่ดี[n. exp.] (kān mī sukk) EN: welfare FR:
การประชาสงเคราะห์[n. exp.] (kān prachās) EN: social welfare FR:
คำอำลา[n. exp.] (kham amlā) EN: farewell address ; goodbye FR:
ความผาสุก[n.] (khwām phāsu) EN: happiness ; contentment ; welfare FR:
ความสะดวกสบาย[n. exp.] (khwām sadūa) EN: easiness ; welfare ; comfort FR: confort [m]
ความตื่น[n.] (khwām teūn) EN: FR: effarement [m]
กล่าวลา[v. exp.] (klāo lā) EN: bid farewell FR:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:
กลยุทธ์สงคราม[n. exp.] (konlayut so) EN: warfare strategy FR:
กลยุทธ์สงครามการตลาดแบบกองโจร[n. exp.] (konlayut so) EN: guerrilla marketing warfare strategies FR:
กสร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)[abv.] (Køsørø. (Kr) EN: DLPW (Department of Labour Protection and Welfare) FR:
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[org.] (Krasūang Ra) EN: Ministry of Labour and Social Welfare FR:
กรมประชาสงคราะห์[org.] (Krom Prachā) EN: Public Welfare Department FR: service social [m]
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)[org.] (Krom Sawatd) EN: Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) FR:
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; leave ; say au revoir ; say adieu FR: saluer ; prendre congé ; quitter ; faire ses adieux
เลี้ยงส่ง[v. exp.] (līeng song) EN: give a farewell party FR:
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
หน้าตาตื่น[n. exp.] (nātā teūn) EN: FR: air effaré [m]
งานเลี้ยงอำลา[n. exp.] (ngān līeng ) EN: farewell party FR:
งานเลี้ยงส่ง[n. exp.] (ngān līeng ) EN: farewell party ; send-off party FR: soirée d'adieux [f] ; soirée d'adieu [f]
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly FR:
องศาฟาเรนไฮต์[n. exp.] (ongsā Fāren) EN: degree Fahrenheit FR: degré Fahrenheit [m]
ประชาสงเคราะห์[n. exp.] (prachāsongk) EN: public welfare FR:
ร่ำลา[v.] (ramlā) EN: say goodbye ; bid farewell FR:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (Otep) FR:
สังคมสงเคราะห์[n.] (sangkhomson) EN: social welfare ; social work FR: bien-être social [m]
สวัสดิการ[n.] (sawatdikān) EN: security ; welfare FR: bien-être [m]
สวัสดิการสังคม[n. exp.] (sawatdikān ) EN: social welfare FR: bien-être social [m]
สวัสดิการทางสังคม[n. exp.] (sawatdikān ) EN: social welfare FR:

fare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausmannskost {f}plain fare
Liebschaft {f}; Affäre
Stierkampfarena {f} | Stierkampfarenen
Kinderfürsorge {f}child welfare
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Verteidigungskrieg {m}defensive warfare
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Schwarzfahrer {m}fare dodger
Abschiedsbrief {m}farewell letter
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift
Abschlussfest {n}farewell party
Wacholderdrossel {f} [ornith.]Fieldfare (Turdus pilaris)
Guerillakrieg {m}guerilla war; guerilla warfare
Säuglingsfürsorge {f}infant welfare
Jugendamt {n}youth welfare office
Jugendfürsorge {f}youth welfare
Techtelmechtel {n}; Liebesaffäre
Altenhilfe {f}old people's welfare
Gemeinwohl {n}public welfare
Tara {n} | mit großem Trararazzmatazz | with much fanfare
Fürsorger {m}social welfare worker
Sozialamt {n}social welfare office
(freier) Durchgang | Durchgänge {pl}thoroughfare | thoroughfars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fare
Back to top