ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convincing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convincing*, -convincing-

convincing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convincing (adj.) ซึ่งโน้มน้าว Syn. persuasive, impressive
convincing (adj.) แน่ชัด See also: ชัดเจน, ที่ไม่มีข้อสงสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน
I understand you made a very convincing argument.เห็นว่าเธอโน้มน้าว คณะกรรมการได้สำเร็จ
You're not convincing at all - obviously, it's unfairคุณไม่ได้เชื่อทั้งหมด -เห็นได้ชัดว่ามันไม่ยุติธรรม
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก
Hedland had some pretty convincing data.เฮดแลนด์มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย
You know the key to running a convincing bluff?นายรู้กลยุทธของการลักไก่ไม๊ ?
Now you can either put the bags on the carousel now, or you can listen to me give you a really long speech convincing you to put the bags on the carousel.หรือจะให้ฉันร่ายยาวกล่อมนายต่อ หรือวางกระเป๋าบนรางเลื่อน เลือกเอา
He was convincing someone was following him, trying to steal his research.เขาว่าถูกคนตาม พยายามขโมยงานวิจัยของเค้า
You're not convincing me.เธอหลอกฉันไม่ได้หรอก
You need a more convincing argument than "you promised. "การแค่พูดว่า คุณสัญญา มีไข้
Furthermore, we've convincing evidenceยิ่งกว่านั้น,เรามีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า

convincing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
使人信服[shǐ rén xìn fú, ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使人信服] convincing

convincing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎明[そめい, somei] (n,vs) explanation (for purpose of convincing a judge)
説諭[せつゆ, setsuyu] (n,vs,adj-no) persuasion; convincing
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for

convincing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
แตก[adv.] (taēk) EN: thoroughly ; profoundly ; convincingly FR:
ตีบทแตก[v. exp.] (tī bot taēk) EN: play a role convincingly FR:

convincing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überzeugende Vorstellung {f}convincing performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convincing
Back to top