ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belongings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belongings*, -belongings-

belongings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belongings (n.) สมบัติส่วนตัว Syn. possession
English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวของสัมภาระ (n.) belongings See also: stuff, materials Syn. ข้าวของเครื่องใช้
ภัณฑาคาริก (n.) keeper of monks´ belongings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"so he packed his few belongings and left the farmดังนั้น เขาจึงเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิด และจากไป
Your belongings have already been brought up.ทุกคนจะพบของที่นำมา ถูกยกขึ้นมาให้แล้ว
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย
You haven't paid rent for months I'm taking your belongings the rent, rent...คุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือน ฉันจะเอาของของคุณไป ค่าเช่า...
Ladies and gentlemen, please keep all your belongings with you at all times.โปรดทราบ - กรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้กับตัวตลอดเวลา
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ
Please take all your belongings with you.โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจากรถ
Please don't forget your belongings on the trainโปรดอย่าลืมของมีค่า ไว้บนขบวนรถ
I really dislike it when people touch my belongings without permission.ฉันไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครมาจับของๆฉัน โดยไม่ได้รับอนุญาต
Mr. Bellick,you can retrieve whatever belongings you may have from fox river;that will be all.คุณเบลลิค คุณสามารถกลับไปเก็บสิ่งของๆคุณ ที่ฟอร์คริเวอร์ได้ จบการพิจารณา
He'll see that you get your personal belongings back and take you home.เขาจะพาคุณไปเก็บของและพาไปส่งบ้าน
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า

belongings ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, 所有物] belongings
家当[jiā dàng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ, 家当 / 家當] familial property; belongings
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, 财物 / 財物] property; belongings

belongings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale
所持品[しょじひん, shojihin] (n) things at hand; personal belongings
手回り[てまわり, temawari] (n) at hand; personal effects or belongings
手回り品[てまわりひん, temawarihin] (n) personal effects or belongings
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P)
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P)

belongings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng s) EN: belongings ; stuff ; materials FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement ; things ; belongings FR: ustensiles [mpl]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai s) EN: personal belongings ; personal effects FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ภัณฑาคาริก[n.] (phanthākhār) EN: keeper of monks' belongings FR:
ระวังของหาย[X] (rawang khøn) EN: watch your things ; keep an eye on your belongings FR: surveillez vos affaires
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
สิน[n.] (sin) EN: property ; belongings ; money ; wealth FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; argent [m]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; item ; matter ; belongings ; stuff FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings] FR:

belongings ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
samt; mitsamt {prp; +Dativ} | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belongings
Back to top