ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconvincing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconvincing*, -unconvincing-

unconvincing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconvincing (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ Syn. weak, inadequate Ops. serious
unconvincing (adj.) ที่ไม่น่าเชื่อถือ Ops. convincing

unconvincing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconvincing
Back to top