ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extremity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extremity*, -extremity-

extremity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extremity (n.) ความที่สุด See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, three lines-- one at the right scapula continuing along T-5 and T-6, here, at the posterior extremity of rib number ten, also favoring the right side, as well as here, at the superior aspect of the right iliac crest.มีอยู่3แนว \ หนึ่งที่กระดูกสะบักขวา ต่อเนื่องไปที่กระดูกสันหลังระดับอกอันที่5-6 นี่ที่กระดูกซี่โครงซี่ที่สิบด้านหลัง
Due to the extremity of the simian flu crisis...ความรุนแรงของวิกฤตโรคซีเมีย

extremity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, 末端] extremity
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西端] Western extremity

extremity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village)
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P)
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P)
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P)
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P)
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result

extremity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extremity
Back to top