ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eternal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eternal*, -eternal-

eternal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eternal (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
eternal (adj.) ที่อยู่ชั่วนิรันดร์ See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal (n.) สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternal checkout (sl.) ความตาย
eternal triangle (idm.) สองหญิงหนึ่งชาย See also: สองชายหนึ่งหญิง
eternalize (vt.) ทำให้เป็นนิรันดร์ See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป Syn. immortalize
eternally (adv.) อย่างชั่วนิรันดร์ See also: อย่างไม่สิ้นสุด Syn. endlessly
English-Thai: HOPE Dictionary
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
English-Thai: Nontri Dictionary
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลปาวสาน (adv.) eternally See also: everlastingly, forever
ชั่วกัปชั่วกัลป์ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
ชั่วกาลนาน (adv.) eternally See also: endlessly Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร
ชั่วนิจนิรันดร (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน
นิรันดร์ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
อยู่ยืด (adv.) eternally See also: endlessly Syn. ทนทาน, เก่าแก่, ถาวร
เป็นนิจ (adv.) eternally See also: everlastingly, forever Syn. นิรันดร์, นมนาน, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร
สัจธรรม (n.) (eternal) truth See also: dharmic truth, truth of the dharma
สัจธรรม (n.) (eternal) truth See also: dharmic truth, truth of the dharma
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
Aristocrat, eternal youth...พวกราชสกุล ชีวิตอมตะ..
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
No, Your Majesty! Not the Eternal Stench!ไม่เอา ปกเกล้าปกกระหม่อม ไม่เอาความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
The Bog of Eternal Stench!บึงแห่งความเน่าเหม็น
It doesn't matter what it's like. It's a Bog of Eternal Stench.มันไม่เหมือนอะไรหรอก นี่ล่ะ บึงแห่งความเน่าเหม็นล่ะ
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้.
"inside him welling up for eternal life."ในบ่อขุดของเขา ชีวิตเขาจะเป็นอมตะ
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ

eternal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, 婆罗门 / 婆羅門] Brahman (Hindu God); eternal origin
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten
永生[yǒng shēng, ㄩㄥˇ ㄕㄥ, 永生] eternal life
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, 永眠] eternal rest (i.e. death)
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, 长眠 / 長眠] eternal rest (i.e. death)
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常住] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 常住论 / 常住論] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda)
永世[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 永世] eternal; forever
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, 永远 / 永遠] forever; eternal
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal

eternal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターナル[, eta-naru] (n) eternal
三角関係[さんかくかんけい, sankakukankei] (n,adj-no) love triangle; eternal triangle
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
吸金剛[ここんごう, kokongou] (n) Hevajra; Eternal Vajra (tantric Buddhist deity)
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft"
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality
永眠[えいみん, eimin] (n,vs) eternal sleep; death
永遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring
尽未来[じんみらい, jinmirai] (n) eternally; forever
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism)
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P)

eternal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal ; boundless FR: infini ; éternel
ไม่จบไม่สิ้น[adj.] (mai jop mai) EN: endless ; eternal FR: sans fin
นิรันดร์[adj.] (niran) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันตร-[pref.] (nirantara-) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
รักสามเส้า[n. exp.] (rak sām sao) EN: love triangle ; the eternal triangle FR:
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting FR: stable ; permanent
ยง[adj.] (yong) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever FR:
ชั่วฟ้าดินสลาย[adv.] (chūafādinsa) EN: eternally ; forever FR: éternellement
ชั่วกาลนาน[adv.] (chūa kālanā) EN: eternally ; endlessly FR:
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin s) EN: forever ; until the end of time ; eternally FR:
กัลปาวสาน[adv.] (kanlapāwasā) EN: eternally ; everlastingly ; forever FR:
นิรันดร์[adv.] (niran) EN: eternally FR:
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eternal
Back to top