ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clothes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clothes*, -clothes-

clothes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothes (n.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งกาย Syn. clothing, garments, dress
clotheshorse (n.) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว Syn. dandy, dude, fop
clothesline (n.) ราวแขวนเสื้อ
clothespin (n.) ไม้หนีบผ้า See also: ที่หนีบผ้า
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
English-Thai: HOPE Dictionary
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากผ้า (v.) dry clothes in the sun See also: dry clothes in the air
ผ้าทรง (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม
ภูษณพาส (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า
ภูษา (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง
อาภรณ์ (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เครื่องแต่งกาย (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งตัว (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง (n.) clothes See also: clothing, apparel, vesture
แปรงซักผ้า (n.) clothes brush
เครื่องอบผ้า (n.) clothes dryers
ราวตากผ้า (n.) clothes line See also: washing line
ราวแขวนเสื้อผ้า (n.) clothes rack
ร้านขายเสื้อผ้า (n.) clothes shop See also: fashion house
ราว (n.) clothesline See also: cloth-pole
ซักฟอก (v.) wash clothes See also: launder, clean Syn. ซักล้าง, ชะล้าง, ล้าง, ทำความสะอาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman.Brand-new clothes that should have been worn by a younger woman.
And when I get back, I want that man in there out of there... where I command from, with all his clothes on.ฉันต้องการคนที่อยู่ในนั้นออก จากที่นั่น ที่ฉันสั่งจาก กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน
With all his clothes on.กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน
Put some clothes on and we'll see, eh?ใส่เสื้อผ้าบางอย่างเกี่ยวกับและ เราจะเห็นใช่มั้ย?
Don't be put off by the clothes we wear.อย่าวางปิดด้วยเสื้อผ้าที่เราสวม ใส่
Take those nasty Nazi clothes off and play cricket.เล่นคริกเก็ตบาง สอนจิต วิญญาณของทีมคุณ
It doesn't really matter what clothes I wearมันไม่สำคัญว่าจริงๆสิ่งที่ฉันสวมใส่ เสื้อผ้า
One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over.ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย
Did it occur to the jury that anybody could have stuck some of my clothes up the furnace ?I'm a real light sleeper, Childs.
Once your clothes are dry, I'll bring you up the mountain to pay your respects to Priest Qiu.พอเสื้อผ้าแห้งแล้ว, ข้าจะพาเจ้าขึ้นเขา ไปคารวะท่านนักพรตคู.
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ
By the way, next time you fight try to keep your clothes on.โดยวิธีการที่ครั้งต่อไปที่คุณต่อสู้ ... ... พยายามที่จะเก็บเสื้อผ้าของคุณใน

clothes ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, 晾衣夹 / 晾衣夾] clothes pin
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, 晒衣绳 / 曬衣繩] clothes line
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, 晒衣绳子 / 曬衣繩子] clothes line
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, 服服] clothes (baby talk)
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘乾机 / 烘乾機] clothes dryer
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 件] item; component; classifier for events, things, clothes etc
西服[xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西服] suit; western-style clothes (historical usage)
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, 棒槌] wooden club (used to beat clothes in washing)
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿衣 / 壽衣] burial clothes
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
[yí, ㄧˊ, 椸] clothes-horse
[hún, ㄏㄨㄣˊ, 楎] clothes-horse
[yī, ㄧ, 衣] clothes
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, 衣服] clothes
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, 服装 / 服裝] dress; clothing; costume; clothes
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿着 / 穿著] dress; to wear; clothes; attire
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, 着装 / 著裝] dress; clothes
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
[gù, ㄍㄨˋ, 估] old; second-hand (clothes)
补缀[bǔ zhuì, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄟˋ, 补缀 / 補綴] mend (clothes); patch
成衣[chéng yī, ㄔㄥˊ ㄧ, 成衣] ready-made clothes
估衣[gù yī, ㄍㄨˋ ㄧ, 估衣] second hand clothes
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, 短打扮] shorts; tight-fitting clothes
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛装 / 盛裝] splendid clothes; rich attire; one's sunday best
[chéng, ㄔㄥˊ, 裎] take off clothes
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, 剪裁] to tailor (clothes); to trim (expenditure)
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
女装[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 女装 / 女裝] women's clothes

clothes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
サファリスタイル[, safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times
乱れ箱;乱箱(io)[みだればこ, midarebako] (n) lidless box for clothes
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
古着屋[ふるぎや, furugiya] (n) (1) second hand clothes shop; (2) somebody who sells second hand clothes
寝押し[ねおし, neoshi] (n,vs) pressing clothes by placing them under the bedding while one sleeps
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
弊衣蓬髪[へいいほうはつ, heiihouhatsu] (n) unkempt hair and shabby clothes
悪衣[あくい, akui] (n) shabby clothes
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods
掛け襟[かけえり, kakeeri] (n) protective collar on kimono or bed clothes
旧衣[きゅうい, kyuui] (n) worn-out clothes
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P)
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse
死に装束[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide
洗濯挟み;洗濯ばさみ[せんたくばさみ, sentakubasami] (n) clothes-pin; clothespin; clothes peg
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
着せる[きせる, kiseru] (v1,vt) (1) to put clothes on (someone); (2) to plate; to gild; to veneer; (3) to accuse (of some crime); to give (a bad name); (P)
着倒れ[きだおれ, kidaore] (n) (See 京の着倒れ) using up one's fortune on fine clothes
着古し[きふるし, kifurushi] (n) old clothes; cast-off clothes
稽古着[けいこぎ, keikogi] (n) gym suit; training clothes
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper
衣ばかりで和尚はできぬ;衣許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
解き物;解物;ほどき物[ほどきもの;ときもの(解き物;解物), hodokimono ; tokimono ( toki mono ; kai mono )] (n) unsewing; clothes to be unsewn
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

clothes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่าผ้า[v. exp.] (chao phā) EN: buy clothes FR: acheter des vêtements
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes FR: laver le linge
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
กัดกินเสื้อผ้า[v. exp.] (katkin seūa) EN: eat holes in clothes FR: trouer les vêtements
ขยี้ผ้า[v. exp.] (khayī phā) EN: rub the clothes FR: frotter le linge
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtae) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume FR: costume [m] ; vêtement [m] ; tenue [f]
กินเลอะเทอะ[v. exp.] (kin loethoe) EN: spill food on one's clothes FR: renverser de la nourriture sur ses vêtements
กองเสื้อผ้า[n. exp.] (køng seūaph) EN: pile of clothes FR: pile de vêtements [f]
ไม้หนีบ[n. exp.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.) FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māi nīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.) FR: pince à linge [f]
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พสนะ[n.] (phasana = p) EN: clothes FR: vêtements [mpl]
ผลัดผ้า[v. exp.] (phlat phā) EN: change clothes FR: changer de vêtement
พสนะ[n.] (photsana = ) EN: clothes FR: vêtements [mpl]
ภูษณพาส[n.] (phūsanaphāt) EN: clothes FR:
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) EN: undress ; take off one's clothes FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เปลื้องเสื้อออก [v. exp.] (pleūang seū) EN: take off one's clothes FR: ôter ses vêtements
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline FR: rampe [f] ; barreau [m]
รีดผ้า[v. exp.] (rīt phā) EN: iron ; iron clothes ; press clothes FR: repasser ; repasser le linge
สาฎก[n.] (sādok) EN: clothes FR:
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: wash clothes ; launder ; clean FR: lessiver
ซักรีด[v. exp.] (sak rīt) EN: wash and iron clothes FR: laver et repasser le linge
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อกีฬา[n. exp.] (seūa kīlā) EN: sport clothes FR: vêtement de sport [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อผ้า[n.] (seūa phā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit ; apparel FR: vêtement [m] ; habillement [m] ; habits [mpl] ; habit [m] (vx) ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
เสื้อผ้าขาด[n. exp.] (seūa phā kh) EN: ragged clothes FR:
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[n. exp.] (seūa phā pe) EN: clothes stained with grease FR: vêtement taché de graisse [m]
เสื้อผ้าสำเร็จรูป [n. exp.] (seūa phā sa) EN: ready-to-wear ; readymade clothes ; ready made clothes FR: prêt-à-porter [m]
เสื้อผ้าที่สะอาด[n. exp.] (seūa phā th) EN: clean clothes FR: vêtement propre [m]
เสื้อแสง[n.] (seūasaēng) EN: clothes ; clothing FR:
เสื้อสีดำ[n. exp.] (seūa sī dam) EN: black clothes FR:
สวมชุดไว้ทุกข์[v. exp.] (sūam chut w) EN: dress in mourning clothes FR:
แต่งดำ[v. exp.] (taeng dam) EN: wear black ; wear mourning ; wear mourning clothes FR: porter du noir
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx) ; se saper (fam.)
ตากผ้า[v. exp.] (tāk phā) EN: dry clothes in the sun ; dry clothes in the air FR: mettre le linge à sécher ; faire sécher le linge ; étendre du linge

clothes ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babybekleidung {f}baby clothes
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Zivilkleidung {f}plain clothes
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Sommersachen {pl}summer clothes
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Trockengestell {n}clothes airer
Waschkorb {m}clothes basket
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes)
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clothes
Back to top