ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

befit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *befit*, -befit-

befit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
befit (vt.) เหมาะสม See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ Syn. become
English-Thai: HOPE Dictionary
befit(บิฟิท') {befitted,befitting,befits} vt. เหมาะสมกับ,เหมาะ
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
English-Thai: Nontri Dictionary
befit(vt) เหมาะสมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Might more befit a knight of Narnia.พูดถึงสุภาพษุรุษในนาเนีย พะยะค่ะ.
I go to the one place on Earth that befit my high-minded ambitions.ฉันไปที่สถานที่แห่งหนึ่งบนโลก ที่เหมาะสมกับความ ทะเยอทะยานสูงใจของฉัน
Perhaps we can find something more... befitting a man of your education.บางทีเราสามารถหาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม ... เหมาะสมคนที่มีการศึกษาของคุณ
Yes, it was an odd courtship but one befitting a man who went up a hill but came down a mountain.ใช่ มันเป็นคู่ที่แปลกมาก แต่เขาก็เหมาะกับชื่อ ชายอังกฤษที่ขึ้นเนิน
Nowto find a meal befitting a conquering hero.ตอนนี้ต้องหาอาหาร เพื่อเลี้ยงนักรบ.
We had to punish them in a manner befitting their insolence.ต้องลงโทษพวกมันให้สาสมกว่านี้
Guts and honor befitting the 4th generation head.เป็นเกียติอย่างยิ่ง สมกับตำแหน่งหัวหน้ารุ่นที่ 4
"to the best of my ability and knowledge in a manner befitting an officer of the law.""อย่างสุดความสามารถและภูมิรู้ ให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย"
It's not necessarily befitting to be absolutely penalty-minded.มันไม่สำคัญว่าเหมาะสมหรือไม่
Are you telling me the teachers here, in their sacred profession, teach the students in a sacred manner, befitting their profession?คุณบอกผมว่าคุณครูที่อยู่ที่นี่ เป็นครูที่ศักดิ์สิทธิ์เหรอ สอนนักเรียนด้วยท่าทางที่ดูน่าเคารพ ให้เหมาะกับอาชีพของพวกเขา?
That is only befitting of your magic.ที่เหมาะสมกับพลังเวทย์ของท่านเท่านั้น
A sacrifice that is only befitting of your magic.การบูชายัญเท่านั้น ที่เหมาะสมกับพลังเวทย์ของท่าน

befit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)

befit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit FR: convenir
สมฐานะ[X] (som thāna) EN: as befits one's status/position/place FR:
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens
อย่างสมพระเกียรติ[adv.] (yāng som ph) EN: befitting the royal status FR:

befit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passend {adv}befittingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า befit
Back to top