ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

followers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *followers*, -followers-

followers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
followers (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. retinue, servant
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมัครพรรคพวก (n.) followers See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends Syn. พรรคพวก

followers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers)
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers)
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
陽明学[ようめいがく, youmeigaku] (n) (See 朱子学) neo-Confucianism (based on the teachings of Wang Yangming and his followers)

followers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริชน[n.] (børichon) EN: followers FR:
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ไข่แมว[n. prop.] (Khai Maēo) EN: Khai Meaw ; derogatory nickname for Thaksin’s followers FR: Khai Meaw
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk ) EN: disciples ; followers FR:
แม่ยก[n. exp.] (maē yok) EN: patroness-fan ; female followers of a certain age FR:
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:
ปริชน[n.] (parichon) EN: followers FR:
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า followers
Back to top