ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aptness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aptness*, -aptness-

aptness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aptness (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, suitability
aptness (n.) ความเหมาะสม See also: ความคู่ควร Syn. competence
aptness (n.) ความเหมาะสม See also: ความถูกต้อง Syn. suitability, accordance Ops. inconsistencey, incongruity
aptness (n.) ความพร้อม See also: สภาพเตรียมพร้อม Syn. willingness

aptness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness

aptness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeschicktlichkeit {f}unaptness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aptness
Back to top