ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accordance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accordance*, -accordance-

accordance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accordance (n.) การทำให้สอดคล้อง
accordance (n.) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance (n.) การยอมรับร่วมกัน See also: การเห็นพ้องต้องกัน Syn. agreement, conformity, harmony
English-Thai: HOPE Dictionary
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
English-Thai: Nontri Dictionary
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (v.) be in accordance with See also: be in agreement, be in line with Syn. เหมือน Ops. ต่าง
ตาม (prep.) in accordance with See also: according to
โดยมารยาท (adv.) in accordance with etiquette See also: following proper manners Syn. ตามมารยาท
การพ้องกัน (n.) accordance See also: consistency, compatible
ความสอดคล้อง (n.) accordance See also: consistency, compatible Syn. การพ้องกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My country has the right, in accordance with international law to offer anyone protection and safe passage.ตามกฏหมายระหว่างชาติ ผมมีสิทธิ – ที่จะให้ความคุ้มครองใครก็ได้ภายใต้กฏหมาย
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู
They stored these weapons in accordance with her will.พวกเค้าเก็บอาวุญพวกนี้ไว้ตามคำสั่งเธอ
So I have to do everyone's laundry, in accordance with prophecy.ผมมีหน้าที่ซักผ้าของทุกคน เราแบ่งงานกันทำ
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน
The sand runs in accordance with the quality of the conversation.ทรายข้างใน ไหลช้าหรือเร็ว ขึ้นกับคุณภาพ ของบทสนทนาน่ะ
In accordance with emergency regulations, this train will stop at the nearest evacuation station.รถไฟขบวนนี้จะหยุดที่หลุมหลบภัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อการอพยพ
In perfect accordance with natural law it was a union of two morons so their child was just as stupid.In perfect accordance with natural law... ...it was a union of two morons... ...so their child was just as stupid.
In accordance with our laws, you will pay with your life. Take him away.ตามกฎหมายบ้านเมือง เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิต เอาตัวมันไป
In accordance with the uniform code of military justice this court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha unit.ด้วยอำนาจแห่งกระบวนการยุติธรรมกองทัพ.ศาลตัดสินความผิด
Strictly speaking, such a thing would not be in accordance with the king's laws.ถ้าพูดกันจริงๆ เรื่องแบบนั้น มันขัดกับ กฏหมายของกษัตริย์
So in accordance with our rules, you'll be expelled and transferred!ดังนั้นตามหลักเกณฑ์ของเรา เธอจะถูกขับออกและย้าย

accordance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
依着[yī zhe, ㄧ ㄓㄜ˙, 依着 / 依著] in accordance with
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle

accordance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P)
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with
依願[いがん, igan] (n) in accordance with one's request
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P)
照応[しょうおう, shouou] (n,vs) correspondence; being in accordance with; anaphora
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P)
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply

accordance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with FR:
โดยสอดคล้องกับ[X] (dōi søtkhlø) EN: in accordance with FR: en accord avec
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap la) EN: be in accordance with the principles FR:
ความสอดคล้อง[n.] (khwām søtkh) EN: accordance ; consistency FR:
เป็นไปตาม[v. exp.] (pen pai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as FR: être conforme à
สมกับ[X] (som kap) EN: in accordance with FR:
สมประโยชน์[adj.] (som prayōt) EN: in accordance with the interest FR:
สอดคล้องกับ[X] (søtkhløng k) EN: in accordance with ; in line with ; consistent with FR: en accord avec
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in conformity with ; in the light of FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; en fonction de ; à la lumière de
ตามความประสงค์ของ...[xp] (tām khwām p) EN: in accordance with the wishes of FR:
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตามฐานานุรูป[X] (tām thānānu) EN: in accordance with one's station in life FR:
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with FR: concorder ; coïncider
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย[adv.] (yāng thūktǿ) EN: legally ; in accordance with the law FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accordance
Back to top