ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incongruity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incongruity*, -incongruity-

incongruity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incongruity (n.) ความไม่สอดคล้องกัน See also: ความไม่ลงรอยกัน Syn. incongruousness Ops. congruity, congruousness
English-Thai: HOPE Dictionary
incongruity(อินคองกรู' อิที) n. ความเข้ากันไม่ได้, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่ลงรอยกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
incongruity(n) ความไม่เข้ากัน,ความไม่สนิทหู,ความไม่กลมเกลียวกัน

incongruity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不調和[ふちょうわ, fuchouwa] (adj-na,n) discord; incongruity
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incongruity
Back to top