ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adaptable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adaptable*, -adaptable-

adaptable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adaptable (adj.) ที่ปรับตัวได้ Syn. adaptive
English-Thai: HOPE Dictionary
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
English-Thai: Nontri Dictionary
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are an adaptable species.เราเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัว
Kids are adaptable, but they need somebody they can depend on.เด็กปรับตัวได้ง่าย แต่พวกเขาต้องการใครสักคนเป็นที่พึ่ง
Fine. I'm nothing if not adaptable.ก็ได้ ฉันปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
Vampers may be stronger and faster, shifters may be smarter, more adaptable, but wolves have something none of them do.ชิฟเตอร์อาจจะฉลาดและปรับตัวได้เป็นอย่างดี แต่หมาป่ามีบางอย่างที่พวกเขาทำไม่ได้
It is operated by a thinking, adaptable... humane, moral human being.มนุษยธรรมมนุษย์ศีลธรรม.
The octopus is one of the great symbols of Hydra... supremely intelligent, highly adaptable, and they are ruthless killers.ปลาหมึกยักษ์มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกไฮดร้า.. มันมีสติปัญญาชั้นสูง ปรับตัวได้เก่งกาจ และเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี
Then again, I am adaptable.แต่อย่างว่าผมปรับตัวเก่ง

adaptable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 机变 / 機變] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 识时通变 / 識時通變] understanding and adaptable

adaptable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P)

adaptable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เข้าผู้เข้าคน[adj.] (khaophūkhao) EN: adaptable FR:
ปรับตัวเก่ง[adj.] (prap tūa ke) EN: adaptable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adaptable
Back to top