ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lumber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lumber*, -lumber-

lumber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumber (vt.) กองไว้ระเกะระกะ See also: กองเรี่ยราด
lumber (n.) ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)
lumber (vt.) เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์) See also: ตัดไม้
lumber (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ Syn. useless articles
lumber (vi.) เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย See also: ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม Syn. truge, plod, shamble
lumber mill (n.) โรงเลื่อย See also: โรงเลื่อยจักร Syn. mill, portable mill
lumber with (phrv.) ระเกะระกะไปด้วย See also: รกไปด้วย
lumber with (phrv.) บังคับให้ยอมรับ (สิ่งที่ไม่อยากทำหรือไม่ต้องการ) Syn. land with
lumbering (n.) การทำป่าไม้ See also: ธุรกิจตัดไม้
lumberjack (n.) ช่างตัดไม้ See also: ผู้โค่นต้นไม้, คนเลื่อยไม้ขาย Syn. lumberman
lumberly (adv.) อย่างงุ่มง่าม See also: อย่างอุ้ยอ้าย Syn. clumsily
lumberman (n.) คนตัดไม้ Syn. lumberjack
lumberyard (n.) ลานเก็บไม้ไว้สำหรับขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
lumberjack(ลัม'เบอะแจ๊ค) n. ช่างตัดไม้,ผู้โค่นต้นไม้,คนเลื่อยไม้ขาย,ช่างเลื่อยไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
lumber(n) ไม้แผ่น,เศษไม้,ของสัพเพเหระ
lumbering(n) การทำป่าไม้
lumberman(n) คนตัดไม้,คนเลื่อยไม้,คนโค่นต้นไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumberไม้แปรรูป [TU Subject Heading]
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุ้ยอ้าย (v.) lumber See also: be clumsy
ไม้ขอน (n.) lumber See also: log, timber, bole Syn. ซุง, ขอนไม้, ท่อนไม้
ไม้แปรรูป (n.) lumber See also: logs, boards, timber, cut timber, sawed timber
ช่างประปา (n.) plumber
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lester, tell Paul to get out to the lumber camp to get the helicopter up here.เลสเตอร์ บอก พอล จะได้ออกไปที่ค่ายไม้ จะได้รับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นที่นี่
I heard that Vern got married out of high school, had four kids and is now the forklift operator at the Arsenault Lumber Yard.ได้ยินว่าเวิร์นแต่งงานหลังจากจบมัธยม มีลูกสี่คน และตอนนี้เป็นคนขับรถยกของ อยู่ที่ อาร์เซนอลท์ ลัมเบอร์ ยาร์ด
We have a few more windows to cover up. Grab some lumber and get started.เราต้องปิดหน้าต่างอีกสองสามบาน หยิบไม้มาเริ่มกันดีกว่า
Works down at the lumber yard with Fin.เขาทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
I work at the lumber yard with Fin.ผมทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
Well... divorced with a shit job at a lumber yard after being rejected from the Cromwell police force.ก็... นายออกจากงานที่โรงไม้ หลังจากเข้ากรมตำรวจไม่ได้
Can I use the lumber by your house?ผมใช้ไม้ที่อยู่ที่บ้านคุณได้หรือเปล่า?
I have business connections... so I can get the lumber for the derrick such things go by friendship in a rush like this.ผมมีเส้นสายในธุรกิจ ผมจึงหาไม้สำหรับทำ แท่นขุดเจาะน้ำมันได้ เรื่องเร่งด่วนแบบนี้ มันต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว
Making sure Oswald doesn't sell off those tracts of lumber acreage.เพื่อให้แน่ใจว่าออสวอล์ดจะไม่ขาย พื้นที่บริเวนโรงไม้พวกนั้นทิ้ง
See, Darby's making his move into Charming dealing at that lumber mill.ดูสิ ดาร์บี้เดินหมากของเขาเข้ามา ข้างในชาร์มมิ่ง ซื้อขายกันที่โรงงานไม้แปรรูปนั่น
I don't want the lumber in the hardware store.ผมไม่ต้องการของกระจุกกระจิกในร้าน
What lumber company wouldn't want to hire you?แล้วทำไมไอ้คอมปานีขี้เลื่อยนั่น ไม่จ้างพ่อทำงานต่อ?

lumber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贮木场[zhù mù chǎng, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 贮木场 / 貯木場] lumber yard
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 伐木工人] lumberjack; tree cutter
木料[mù liào, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 木料] lumber; timber
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, 伐木] to cut wood; tree-felling; lumbering
梦乡[mèng xiāng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤ, 梦乡 / 夢鄉] the land of dreams; slumberland
毛料[máo liào, ㄇㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 毛料] rough lumber; woollen cloth
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 水暖工] plumber; heating engineer
水管工[shuǐ guǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 水管工] plumber
水管工人[shuǐ guǎn gōng rén, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 水管工人] plumber
泥子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, 泥子] putty (used by plumbers and glaziers)
睡眠[shuì mián, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ, 睡眠] sleeping; slumber
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, 管子工] plumber; pipe-fitter
管工[guǎn gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 管工] plumber; pipe-worker
铅管工[qiān guǎn gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 铅管工 / 鉛管工] plumber

lumber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber
乾材[かんざい, kanzai] (n) dry lumber
乾燥材[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation
乾裂[かんれつ, kanretsu] (n) cracks in drying lumber
堅い材木[かたいざいもく, kataizaimoku] (n) hard lumber
材木商[ざいもくしょう, zaimokushou] (n) lumber dealer
材木屋[ざいもくや, zaimokuya] (n) lumber dealer
材質[ざいしつ, zaishitsu] (n) material properties; lumber quality; (P)
物置(P);物置き(io)[ものおき, monooki] (n) storage room; storeroom; lumber room; (P)
献木[けんぼく, kenboku] (n) donating lumber to a shrine
端材[はざい, hazai] (n) mill ends; lumber remnants; wood waste
肋材[ろくざい, rokuzai] (n) lumber (for the ribs of a ship)
貯木[ちょぼく, choboku] (n) stock or supply of lumber
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
のしのし;のっしのっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering
伐採[ばっさい, bassai] (n,vs) lumbering; felling; deforestation; (P)
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap
木こり;樵;木樵;樵夫[きこり;しょうふ(樵夫), kikori ; shoufu ( shou otto )] (n) woodcutter; lumberjack; logger
木場[きば, kiba] (n) lumberyard; (P)
木材[もくざい, mokuzai] (n) lumber; timber; wood; (P)
[ざい, zai] (n,suf) (1) (See 材木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の材) man of talent; (3) (See 材料) (raw) material; ingredients
材木[ざいもく, zaimoku] (n) lumber; timber; (P)
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber)
水道屋[すいどうや, suidouya] (n) plumber
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death
用木[ようぼく, youboku] (n) timber; lumber; wood
製材所[せいざいしょ, seizaisho] (n) sawmill; lumbermill
製材業[せいざいぎょう, seizaigyou] (n) lumbering (sawing) industry
貯木場[ちょぼくじょう, chobokujou] (n) lumberyard
配管工[はいかんこう, haikankou] (n) plumber
魔睡[ますい, masui] (n) deep slumber (as if under a spell)
黒木[くろき, kuroki] (n) unbarked lumber; (P)

lumber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขอน[n.] (khøn) EN: log ; log lumber FR: bûche [f] ; rondin [m]
โค่นต้นไม้[v. exp.] (khōn tonmāi) EN: fell trees ; lumber FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
ไม้ขอน[n.] (māikhøn) EN: lumber ; log ; timber ; bole FR:
ไม้แปรรูป[n. exp.] (māi praērūp) EN: lumber ; timber conversion FR: planches [fpl] ; bois de charpente [m]
ไม้ซุง[n. exp.] (māi sung) EN: log ; timber ; bole ; lumber FR:
ซุง[n.] (sung) EN: log ; timber ; lumber FR: tronc d'arbre [m]
อุ้ยอ้าย[v.] (ui-āi) EN: lumber FR:
บรรทม[v.] (banthom) EN: sleep ; slumber ; drowse FR:
ช่างประปา[n. exp.] (chang prapā) EN: plumber FR: plombier [m]
ช่างท่อ[n. exp.] (chang thø) EN: plumber FR: plombier [m]
ช่างวางท่อ[n. exp.] (chang wāng ) EN: plumber FR: plombier [m]
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
นิทรา[v.] (nitthrā) EN: sleep ; slumber ; drowse FR: dormir
นอนหลับ[v. exp.] (nøn lap) EN: sleep ; go to bed : slumber FR: dormir ; être endormi ; roupiller (fam.) ; s'endormir
ไสยาสน์[v.] (saiyāt) EN: sleep ; slumber FR:

lumber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzfäller {m}lumberjack
Holzplatz {m}lumberyard
Schläfrigkeit {f}slumberousness
Schlummer {m}slumber
Waldarbeiter {m}lumberman
schläfrig {adv}slumberously
schwerfällig {adv}lumberingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lumber
Back to top