ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjustable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjustable*, -adjustable-

adjustable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjustable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable, alterable
English-Thai: Nontri Dictionary
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know one of those new Duxiana beds with the adjustable lumbar supportรู้อะไรมั้ย หนึ่งในบรรดาเตียงของ Duxiana ปรับระดับเอวได้ด้วย
We get a home equity loan with this deal I bet my parents never heard of called adjustable rate mortgage...เราได้รับเงินกู้ส่วนแรกมีข้อตกลงนี่ ผมเดิมพันพ่อแม่ของผมไม่เคยทำ ชุดสัญญาจำนองราคา...
And when the majority of the adjustable rates kick in, in '07, they will begin to fail.และเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของที่ ปรับได้ อัตราเตะใน 07, มันจะเริ่มต้นที่จะล้มเหลว
No, the second quarter of '07 is when the adjustable rates kick in.ไม่มีไตรมาสที่สองของ 07 คือ เมื่อ อัตราค่าปรับเตะใน
Adjustable rates.อัตราค่าปรับได้ อึหมา!
This is nuts. It's adjustable.นี่มันบ้า มันปรับเปลี่ยน
Spikes are fully adjustable.Spikes are fully adjustable.
And the fact is that these mortgage-backed securities are filled with extremely risky subprime adjustable-rate loans.และความจริงก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย หลักทรัพย์ที่เต็มไปด้วยความ เสี่ยงอย่างมาก เงินให้สินเชื่ออัตราการปรับซับ ไพรม์
So how many of these are adjustable-rate mortgages?ดังนั้นวิธีที่หลายเหล่านี้ จำนองอัตราการปรับ?
Adjustable's our bread and honey.สามารถปรับเป็นขนมปังและ น้ำผึ้งของเรา
But I can make $10,000 on a subprime adjustable.แต่ฉันสามารถทำให้ $ 10,000 ใน ซับไพรม์ปรับ ความน่าเชื่อถือ ฉันฉันไม่ได้
I always get option-pay adjustables.ฉันเคยได้รับปรับตัวเลือกการ ชำระเงิน

adjustable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable

adjustable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] (n) {comp} adjustable-size aggregate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)

adjustable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap th) EN: adjustable faucet FR: mélangeur [m]
กุญแจเลื่อน[n.] (kunjaēleūoe) EN: monkey wrench ; adjustable spanner ; adjustable wrench FR: clé anglaise [f]
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūo) EN: adjustable wrench ; monkey wrench ; adjustable spanner FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]

adjustable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Kippspiegel {m}adjustable mirror
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjustable
Back to top