ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sparsely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sparsely*, -sparsely-

sparsely ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประปราย (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. ห่างๆ, เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
หย่อมๆ (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely Syn. หย็อมแหย็ม Ops. คับคั่ง
ห่างๆ (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรงเหรง (adv.) sparsely Syn. เบาบาง Ops. แน่น, แน่นขนัด, หนาแน่น
โหรงเหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย

sparsely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia

sparsely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network
食の細い[しょくのほそい, shokunohosoi] (adj-i) (See 食が細い) sparsely eating; having a small appetite
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop

sparsely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกร๋งเกร๋ง[adv.] (krōngkrēng) EN: sparsely FR:
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip FR: ploc
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sparsely
Back to top