ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bungler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bungler*, -bungler-

bungler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bungler (n.) ผู้ที่ทำเสียหาย Syn. botcher
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You two... bunglers... have come to harass the one person in this City of Angels who not only has nothing to do with this crime, but is singularly devastated by it.คุณ 2 คน... พวกมักง่าย... มาตามรังควาน

bungler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, 糊涂虫 / 糊涂蟲] blunderer; bungler
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, 胡涂虫] blunderer; bungler; also written 糊涂虫

bungler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不器用者[ぶきようもの, bukiyoumono] (n) bungler
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bungler
Back to top