ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strewed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strewed*, -strewed-

strewed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strewed (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strewed
Back to top